Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Stratiotion Den Hartog et Segal 1964

Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae Oberd. 1957

Діагностичні види: Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, L. trisulca.

Умови місцезростань: евтрофні замкнуті або слабопроточні водойми з мулисто-піщаними донними відкладами, нейтральною чи слабокислою реакцією середовища, невисоким ступенем мінералізації води та незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. В озерах, старицях, затоках річок з уповільненою течією, водоймах боліт, ставках, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ, Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: у складі угруповань асоціації з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.