Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemnetum trisulcae Den Hartog 1963

Synonyms: Lemnetum trisulcae Kehlhofer 1915 (art. 2b, nom. nud.); Lemnetum trisulcae Soó 1927; Lemnetum trisulcae (Kehlhofer 1915) Knapp et Staffers 1962.

Діагностичні види: Lemna trisulca.

Умови місцезростань: евтрофні й мезоевтрофні прісноводні замкнуті слабопроточні, нерідко — затінені, водойми зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, мулисто-піщаними, мулистими і торф’янистими донними відкладами з високим вмістом органічних речовин, товщею води 40—100 см, відсутнім поверхневим і наявним протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. В озерах, старицях, водоймах боліт, ставках, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах, водоймах кар’єрів.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Закарпатська рівнина — зазвичай, Степ, передгірський пояс Карпат і Криму — спорадично.

Синсозологічний статус: у складі угруповань асоціації з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України та Червоного списку водних макрофітів України) і види Червоного списку водних макрофітів України — Callitriche palustris, Ceratophyllum submersum (знаходиться на південній межі ареалу). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.