Український геоботанічний сайт

Монографії


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1899  |  1904  |  1908  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1925  |  1927  |  1928  |  1938  |  1941  |  1949  |  1950  |  1952  |  1954  |  1955  |  1956  |  1958  |  1959  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. PDF (4.65 MB)
 2. Устименко П.М., Дубина Д.В., Мовчан Я.І., Давидов Д.А., Якубенко Б.Є. Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в контексті формування екомережі. -К.: Видавництво Ліра-К, 2018. - 524 с.
 3. Природа національного природного парку "Пирятинський" / Абдулоєва О.С., Данько К.Ю., Проценко Ю.В., Подобайло А.В. - К.: Талком, 2017. - 179 с. DJVU (13.65 MB)
 4. Соломаха І.В., Шевчик В.Л., Соломаха В.А. Огляд вищих одиниць рослинності України за методом Браун-Бланке та їх діагностичні види. - Київ: Фітосоціоцентр, 2017. – 116 с.   Повний текст
 5. Абдулоєва О.С., Блінкова О.І. Фіторесурсознавство. Електронний навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 6. Біотопи Гірського Криму. Ред. Я.П. Дідух, Київ: Інтерсервіс, 2016, 292 c.   Повний текст
 7. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат: монографія / Дідух Я.П., Чорней 1.1., Буджак В.В. та ін.; наук. ред. Я.П. Дідух, 1.1. Чорней. - Чернівці: Друк Арт, 2016.-280 с. PDF (8.53 MB)
 8. Клестов М. Л., Гальченко Н. П., Прядко О. І., Химин М. В., Башта А.-Т. В., Некрасова О. Д., Старовойтова М. Ю., Конограй В. А. Рослинний та тваринний світ пониззя річки Сули / під загальною редакцією Клестова М. Л. та Гальченко Н. П. – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 240 с.   Повний текст
 9. Национальный природный парк "Синевир". Мир растений. К., 2016,   Повний текст
 10. Онищенко В.А. Оселища України за класифікацією EUNIS / В.А. Онищенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 56 с. PDF (1.29 MB)
 11. Коніщук В.В. Торфові болота. Монографія. Київ: ДІА, 2015, 207 с.
 12. Куземко А. А., Діденко І. П., Швець Т. А., Чіков І. В., Джус Л. Л., Чеканов М. М. Рідкісні та зникаючі види колекції трав’янистих рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 180 с.
 13. Куземко А.А., Чорней І.І., Токарюк А.І,, Буджак В.В. Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та JUICE. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с.
 14. Соломаха І.В., Воробйов Є.О., Мойсієнко І.І. Рослинний покрив лісів та чагарників Північного Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 387 с. PDF (39.85 MB)   Повний текст
 15. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник,М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков,Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.
 16. Устименко П.М. Рослинність верхів’я долини Тиси (Закарпатська область): cучасний стан, фітоценорізноманітність, антропогенна трансформація, охорона : монографія / П.М. Устименко, Д.В. Дубина, Л.М. Фельбаба-Клушина. – Ужгород : ТОВ “ІВА”, 2015. – 128 с. PDF (1.04 MB)
 17. Бурда Р.І., Приходько С.А., Куземко А.А., Багрикова Н.А. Кодекс поведінки ботанічних садів та дендропарків України щодо інвазійних чужорідних видів. — Київ-Донецьк, 2014. — 20 с.
 18. Дайнеко Н. М. Оценка состояния луговых экосистем поймы р. Днепр приграничных территорий Гомельской и Черниговской областей : монография / Н. М. Дайнеко, С. Ф. Тимофеев, А. В. Лукаш, Ю. А. Карпенко. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 131 c.   Повний текст
 19. Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) /Микітчак Т., Решетило О., Костюк А., Попельницька О., Данилик І., Царенко П., Борсукевич Л., Мателешко О., Мартинов О., Ліліцька Г., Капустін Д., Гончаренко В., Кокіш А./ – /Інститут екології Карпат НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка/ – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с.   Повний текст
 20. Лукаш А. В. Созологически ценные растительные сообщества Полесья / А. В. Лукаш, Т. Л. Андриенко. – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – 160 с.
 21. Прибрежно-водная растительность приграничных территорий Брянской (Россия), Гомельской (Беларусь) и Черниговской (Украина) областей / Анищенко Л.Н., Булохов А.Д., Дайнеко Н.М., Карпенко Ю.А., Кириенко С.В., Лукаш А.В., Панасенко Н.Н., Романова Ю.Н., Семенищенков Ю.А., Сковород- никова Н.А., Тимофеев С.Ф, – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – 176 с.   Повний текст
 22. Безроднова О.В., Куземко А.А., Назаренко Н.Н., Панченко С.М. Компьютерные базы данных в современной ботанике: флористика, фитоценология, геоботаника, экология, фитоиндикация (специфика создания, работа с базами: Методические указания (для специалистов и магистров специальности «биология» / под общей редакцией д.б.н., проф. Т.В. Догадиной;— Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. — 48 с.
 23. Бурковський О.П., Василюк О.В., Єна А.В., Куземко А.А., Мовчан Я.І., Мойсієнко І.І., Сіренко І.П. Останні степи України: бути чи не бути? — Київ: Геопринт, 2013. — 38 с.   Повний текст
 24. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с.
 25. Національний природний парк "Гуцульщина" [Текст] : монографія / [В. В. Пророчук та ін.] ; за ред. В. В. Пророчука [та ін.] ; Нац. природ. парк "Гуцульщина". - Львів ; Косів : Карти і Атласи, 2013. - 407 с.   Повний текст
 26. Основи спостережень за станом довкілля: Навчально-методичний посібник / За заг. редакцією к. б. н. С. М. Панченка, к. пед. наук Л. В. Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2013. – 352 с. PDF (4.52 MB)
 27. Панченко, С. М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" [Текст] : монография / С. М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи. – Сумы : Университетская книга, 2013. – 312 с.   Повний текст
 28. Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг у контексті створення екологічної мережі Львівщини / І. Данилик, Л. Борсукевич, О. Кузярін, В. Гончаренко, С. Ізмєст’єва   Повний текст
 29. Тертишний А. П. Лучна рослинність північної частини Лівобережного Лісостепу України : [монографія] / А. П. Тертишний, Б. Є. Якубенко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фітосоціоцентр, 2013. - 520 c.
 30. Чорна Г. А. Рослинність водойм і боліт Лісостепу України [Текст] : монографія / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2013. - 304 с.
 31. Дідух Я.П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – Київ: НаУКМА, Аграр Медіа Груп, 2012. – 163 с
 32. Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини. Ред. Б. Проць, О. Кагало, Львів: Меркатор, 2012, 294 с. PDF (8.18 MB)
 33. Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини. Ред. Б. Проць та О. Кагало, Львів: Меркатор, 2012, 294 с. PDF (8.18 MB)
 34. Козак М.І. Вища водна флора та рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона. — Кам'янець-Подільський: ПП «Медобо­ри-2006», 2012. — 268 с.
 35. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 278 с.
 36. Остапенко Б.Ф. Лесная типология. Курс лекцій. – Харьков, 2012. – 178 с.
 37. Чорний М.Г., Чорна Л.О., Грищенко В.М., Шевчик В.Л., Борисенко М.М., Косенко І.С., Грабовий В.М., Звягінцева О.М., Осокіна Т.Г., Пруденко М.М., Куземко А.А., Спрягайло О.В., Чорна Г.А., Ружіленко Н.С. Заповідна Черкащина / Під заг. ред М.Г. Чорного. Черкаси: Брама-Україна, 2012. — 200 с.
 38. Абдулоєва О.С., Соломаха В.А. Фітоценологія. Навчальний посібник. - Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с.
 39. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А., Альошкіна У.М. Біотопи лісової та лісостепової зон України /Ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Тов. «Макрос», 2011. – 288 с.   Повний текст
 40. Назаренко Н.М. Листяні ліси північно-степовогоПридніпров’я України. – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 374 с.
 41. Національний природний парк "Гуцульщина" Рослинний світ / Л.М. Дерщипільський та ін. – К. : Вид-во "Фітосоціоцентр", 2011. – 360 с. DJVU (22.37 MB)
 42. Панченко С.М., Кутявін Є.Г. Гербарій національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" / за заг. ред. к.б.н. Н.М. Шиян. – Суми: Університетська книга, 2011. – 83 с.
 43. Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони. – Ужгород: Поліграф центр “Ліра”, 2010. – 192 с. PDF (3.01 MB)
 44. Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Григорюк І.П., Мельничук М.Д. Геоботаніка: тлумачний словник: Навч. посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 420 с.
 45. Зелена книга України /Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна академія наук України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного/. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.   Повний текст
 46. Куземко А. А. Лучна рослинність. Клас Molinio-Arrhenatheretea / А. А. Куземко; НАН України, Нац. дендрол. парк "Софіївка", Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. - К., 2009. - 376 c. - (Рослинність України).
 47. Онищенко В.А. Ліси порядку Fagetalia sylvaticae в Україні / Під ред. С. Л. Мосякіна. – К.:Альтерпрес, 2009. – 212 с.   Повний текст
 48. Регіональний ландшафтний парк «Притисянський» – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / [ Р. Кіш, Б. Проць, А. Поляновський, Т. Башта та ін.] – Ужгород : Мистецька лінія, 2009. – 20 с.
 49. Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона. – Львів, 2009. - 221 с.   Повний текст
 50. Воробйов Є.О., Любченко В.М., Соломаха В.М., Орлов О.О. Класифікація грабових лісів України. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – 252 с. PDF (24.89 MB)
 51. Гамор Ф. Д., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф., Сухарюк Д. Д., Бундзяк Й.Й., Беркела Ю. Ю., Волощук М. І., Годованець Б. Й., Кабаль М. В.// Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.
 52. Дослідницька робота школярів з біології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. к.б.н. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 368 с.
 53. Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України. Третє наближення. Монографія. — Київ: Фітосоціоцентр, 2008. — 296 с.   Повний текст
 54. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя. – Львів:Світ, 2008. – 434 с.
 55. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення / За ред. С.М. Стойка. – Львів, 2008. – 306 с.
 56. Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення / За ред. Ю. Чорнобая, О. Кагала. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 166 с.
 57. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritini, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi / Д. В. Дубина [та ін.] ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - К. : [б.в.], 2007. - 315 с. - (Рослинність України).   Повний текст
 58. Гончаренко І.В. Принципи побудови і ревізії макросинтаксономічної системи. - Суми: Вид-во СумДПУ, 2007. – 141 с.
 59. Костюшин В., Куземко А., Онищенко В., Чорна Г. та ін. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. — Київ, 2007. — 92 с.   Повний текст
 60. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 270 с.
 61. Башуцька У.Б. Сукцесії рослинності породних відвалів шахт Червоноградського гірничопромислового району: Монографія. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. - 180 с.
 62. Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». Рослинний світ // Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 5. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 176 с. DJVU (7.92 MB)
 63. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Мельничук М.Д. Геоботаніка. Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – 448 с.
 64. Дейнека А.М., Мілкіна Л.І., Приндак В.П. Ліси національного природного парку «Сколівські Бескиди». – Львів: Сполом, 2006. – 176 с.
 65. Дубина Д.В. Вища водна рослинність. Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (Eleocharicion acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno-Utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritimi) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 534 с.
 66. Кіш Р.Я, Андрик Є.Й., Мірутенко В.В. Біотопи Natura 2000 на Закарпатській низовині. – Ужгород: Мистецька лінія, 2006. – 64 с.
 67. Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та ін. Природний заповідник «Горгани». Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.   Повний текст
 68. Тищенко О. В. Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. - 156 с.   Повний текст
 69. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона (під заг. ред. Андрієнко Т.Л.) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.   Повний текст
 70. Якубенко Б.Є., Григора І.М. Сучасний стан рослинності природних кормових угідь та рекомендації по технологічним заходам їх оптимізації в Лісостепу України. – К.: Арістей, 2006. – 43 с.
 71. Малиновський К. А. Історія ботанічних досліджень і бібліографія флори та рослинності Українських Карпат (до 1970 р.) : Моногр. / К. А. Малиновський; Держ. природознав. музей НАН України. - Л., 2005. - 201 c. DJVU (7.57 MB)
 72. Войтюк Б.Ю. Рослинність засолених грунтів Північно-Західного Причорномор’я (сучасний стан, класифікація, напрями трансформації, охорона). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 224 с.
 73. Гомля Л.М. Рослинність долини річки Хорол // Укр. фітоцен. зб. – 2005. – Сер. А, Вип. 1 (22). – 187 с. DJVU (6.06 MB)
 74. Григора І.М., Воробйов Є.О., Соломаха В.А. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація рослинності). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 415 с.   Повний текст
 75. Григора І.М., Соломаха В.А, Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 452 с.   Повний текст
 76. Мельник В.І., Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с. PDF (15.80 MB)
 77. Орлов О.О., Якушенко Д.М. Рослинний покрив проектованого Короcтишівського національного природного парку. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 180 с.
 78. Панченко С.М. Флора національного природного парку „Деснянсько-Старогутський” та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся: Монографія / За заг. ред. д.б.н. С.Л. Мосякіна. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 170 с.
 79. Чорней І. І. Національний природний парк "Вижницький". Рослинний світ : Моногр. / І. І. Чорней, В. В. Буджак, Д. М. Якушенко, В. П. Коржик, В. А. Соломаха; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Нац. природ. парк "Вижницький", Укр. фітосоціол. центр. - К., 2005. - 248 c. - (Природ.-заповід. території України. Рослин. світ).   Повний текст
 80. Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М., Коржик В.П., Соломаха В.А., Сорокан Ю.І., Токарюк А.І., Соломаха Т.Д. Природний заповідник „Горгани”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – Вип. 4. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Чернівецький національній університет ім. Ю. Федьковича, НПП „Вижницький”, Український фітосоціологічний центр. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.
 81. Чоха О.В. Газонні покриття м. Києва. - К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 82 с.
 82. Соломаха В. А. Національний природний парк "Сколівські Бескиди". Рослинний світ : Моногр. / В. А. Соломаха, Д. М. Якушенко, В. О. Крамарець, Л. І. Мілкіна, Д. П. Воронцов; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Держ. ком. ліс. госп-ва України, Нац. природн. парк "Скол. Бескиди", Укр. фітосоц. центр. - К. : Фітосоціоцентр, 2004. - 240 c. - (Природн.-заповід. території України. Рослин. світ; Вип. 2).   Повний текст
 83. Багрикова Н.А. Сорно-полевая растительность Крыма // Укр. фітоцен. зб., 2004. – Сер. А. Фітосоціологія, Вип. 1 (21). – Київ: Фітосоціоцентр. – 2004. – 188 с. DJVU (5.34 MB)
 84. Дубина Д.В., Нойгойзлова З., Дзюба Т.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Продромус синтаксономічної різноманітності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор'я. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с. DJVU (8.06 MB)
 85. Ткаченко В.С. Фітоценотичний моніторинг резерватних сукцесій в Українському степовому природному заповіднику. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 184 с.
 86. Гончаренко І.В. Аналіз рослинного покриву північно-східного Лісостепу України. – Укр. фітоцен. зб. – Сер. А, вип. 1 (19). – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 203 с. DJVU (11.12 MB)
 87. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ [Текст] / Д. В. Дубина [та ін.] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Дунай. біосфер. заповідник, Укр. фітосоціол. центр. - К. : Фітосоціоцентр, 2003. - 459 с. - (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. 1)
 88. Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся / Панченко С.М., Андрієнко Т.Л., Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В.– Суми: Університетська книга, 2003.– 92 с.
 89. Зелена книга України: якою їй бути? / Під заг. ред. академіка НАН України Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К: Академперіодика, 2003. – 35 с.
 90. Менеджмент охоронних лісів України. /Під заг. ред. акад. НАН України Шеляга-Сосонка Ю.Р. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 299 с.
 91. Стеценко М.П., Яременко Л.П., Парфенюк В.А. та ін. Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно- заповідного фонду України різних категорій. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 56 с.
 92. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2003. - СЕР. С. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (20) PDF (5.61 MB)
 93. Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук. – Львів : Вид-во Наук. тов. ім. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 495 с.
 94. Горелова Л.Н., Алехин А.А. Растительный покров Харьковщины. – Харьков, 2002. – 231 с.   Повний текст
 95. Зелена книга України. Ліси / Ю.Р. Шеляг- Сосонко, П.М. Устименко, С.Ю. Попович, Л.П. Вакаренко. — К.: Наук. думка, 2002. — 253 с.
 96. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. / Під наук. ред. д.б.н. С.Ю. Поповича. – Київ: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.
 97. Малиновський К.А., Крічфалушій В.В. Рослинні угруповання високогір’я Українських Карпат. – Ужгород: Вид-во “Карпатська вежа”, 2002. – 244 с.
 98. Попович С.Ю. Синфітосозологія лісів України. – К.: Академперіодика, 2002. – 228 с.
 99. Сметана М.Г. Синтаксономія степової та рудеральної рослинності Криворіжжя. - Вид-во "І.В.І.", Кривий Ріг. - 2002. - 132 с.
 100. Фельбаба-Клушина Л.М., Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології: навчальний посібник. – Ужгород: Ужгород. ун-т, 2001 – 212 с.
.