Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Куземко А.А. Синтаксономія лучної рослинності заплави середньої та нижньої течії р.Рось // Укр.фітоценол.зб. –1999. – Сер.А, Вип.3 (14). – С.122-139.
 2. Куземко А.А. Становлення і розвиток флористичної класифікації заплавних лук рівнинної частини України // Укр.фітоценол.зб. – 1999. – Сер.А, Вип.1-2 (12-13). – С.169-174.
 3. Лоза І.М. Еколого-біологічна характеристика осиково-березових кілків другої тераси ріки Кодима (притоки Південного Бугу) //Вісник Дніпропетровського університету – Дніпропетровськ: ДДУ.- 1999.- Вип.6. - С.214-221.
 4. Лоза И.М. Пионерная роль осинников в заселении ранее заболоченных почв центральной поймы реки Самары Днепровской //Проблеми фундаментальної та прикладної екології. - Кривий Ріг: КРПІ. – 1999.- Ч.1. - С.21-25.
 5. Лоза И.М. Развитие идей А.Л.Бельгарда об экологических особенностях колковых биогеоценозов в степи //Екологія та ноосферологія. - Київ-Дніпропетровськ.- 1999.- Вип. 1-2, Том 6.- С. 66-73.
 6. Мілкіна Л.І. Смерекові ліси заказника “Майдан” / Л.І. Мілкіна, Д.П. Во- ронцов // Праці наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – т. ІІІ. – Екологічний збірник. – Львів: НТШ, 1999. – С. 136-144.
 7. Малиновський К.А. Закономірності розподілу високогірної рослинності в Українських Карпатах // Праці НТШ. Екологічний збірник. – 1999. – 3. – С. 63-74. PDF (1.70 MB)
 8. Осипенко В.В., Олійник Г.П., Хоменко М.В. До питання вивчення спонтанної рослинності міста Черкаси // Вісн. Черк. ун-ту – Черкаси, 1999. – Сер. Біол. науки, вип. 13. – С. 142-149.
 9. Парпан В. І., Стойко С. М. Букові праліси Українських Карпат: їх охорона і ценотична структура // Наукові записки. Випуск 4. Івано-Франківськ. – 1999. – С. 81-86.
 10. Савицький О.Л., Зуб Л.М. Рослинність водойм м. Києва // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 3. – С. 266-275.
 11. Сорока М. Синтаксономія рослинності природного заповідника «Розточчя» // Праці НТШ. Екологічний збірник. – 1999. – 3. – С. 105-113. PDF (947.04 KB)
 12. Тищенко О.В. Моніторинг вікових змін рослинного покриву приморських кіс Північного Приазов'я // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. - Львів, 1999. - Вип. 9.11. - С. 115-119.
 13. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1999. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 3 (14) PDF (16.05 MB)
 14. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1999. - СЕР.С. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (15) PDF (4.99 MB)
 15. Устименко П.М., Вакаренко Л П., Попович С.Ю., Мамонтова Л.Ф. Ценотаксономічне різноманіття Лісостепової зони України та їх синфітосозологічна класифікація / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 1999. – 30 с. – Бібл. 1 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 11.10.99, N 255 – Ук. 99.
 16. Чинкіна Т.Б. Головні напрямки антропогенних змін рослинності плавнів Нижнього Дніпра протягом 1927-1999 рр. // Заповідна справа: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. – Херсон: Айлант, 1999. – С. 120-122.
 17. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М. Ценотаксономічна різноманітність хвойних і широколистяно-хвойних лісів Українського Полісся та їх синфітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, N 2. – C. 135-139.   Повний текст
 18. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Попович С.Ю. Ценотаксономічна різноманітність лісів України // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, N 1. – C. 74-78.   Повний текст
 19. Swięs F. Expansion of Iva xanthiifolia Nutt. in the city of Lvov / Swięs F., Soroka M. // Annales UMCS. – 1998. – Vol. LIII. – Sectio C, Biologia. – S. 93-110.
 20. Багрикова Н. О. Екологічні особливості сегетальної рослинності Криму / Н. О. Багрикова, Я. П. Дідух // Укр. ботан. журн. – 1998. – Т. 55, № 4. – С. 397–402.   Повний текст
 21. Байрак О. М. Еколого-флористическая дифференциация растительного покрова Левобережного Приднепровья (Украина) // Екологія та ноосферологія. — 1998. Т.4. № 1. С. 46-57.
 22. Байрак О. М. Сучасні погляди на ценофлори та принцип їх виділення // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, 6. - С. - 620-624.   Повний текст
 23. Байрак О. М. Флористична класифікація рослинного покриву Лівобережного Придніпров'я // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, 2. — С. 139—145.   Повний текст
 24. Бондарь Г.С. Влияние антропогенного фактора на сукцессии естественной растительности различных агроэкологических зон Днепропетровской области // Гомеостаз и адаптивный потенциал агроценоза. – Днепропетровск: Пороги, 1998.– С.83–87.
 25. Веденьков Е.П. Специфика растительнос- ти Большого Чапельского пода // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.е. Фальц-Фейна: Проблеми екомоні- торингу та збереження біорізноманіття. — Асканія-Нова, 1998. — С. 20–25.
 26. Гамуля Ю.Г. Биоэкологические особенности галофитных дубрав долины реки Орель// Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 2. - Дніпропетровськ: ДДУ. -1998. - С. 133-138.
 27. Голубничая С.Н. Распространение группировок высших водных растений в водохранилище- охладителе Кураховской ГРЭС // Вісник Донецького державного університету. – Донецк, 1998. - № 1. - С.127 -131.
 28. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Жмуд О.І., Тимошенко П.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р.Рослиннисть, флористичні особливості та основні завдання охорони Жебриянського приморського пасма // Укр. ботан. журн. – 1998. - т. 55, - №4.- С. 450-456.   Повний текст
 29. Жуков С. П. Застосування коефіцієнтів подібності при вивченні рослинності відвалів вугільних шахт // Укр. ботан. журн. - 1998. - № 5. - С. 542-545.   Повний текст
 30. Карпенко Ю.О. Болота-"блюдця" в нижній частині межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №5. - С. 528-532.   Повний текст
 31. Карпенко Ю.О. Лісова рослинність нижньої частини межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №3. - С. 257-262.   Повний текст
 32. Карпенко Ю.О. Розподіл рослинності долини Десни в нижній частині межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №2. - С. 145-150.   Повний текст
 33. Кобечинская В.Г., Отурина И.П. Динамика реликтовых можжевеловых редколесий с учетом различных форм антропогенного воздействия // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 7 (46). 1998. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 32-34. PDF (571.60 KB)
 34. Кондратюк С.Я., Коппінс Б., Зеленко С.Д., Ходосовцев О.Є., Коппінс О., Уолcлі П. До вивчення та охорони лишайників угруповання Lobarion на території регіонального парку «Стужиця» // Заповідна справа в Україні. – 1998. – Т. 4., № 1. – С. 35-49. PDF (858.78 KB)
 35. Коротченко (Бабко) І.А. Синтаксономічна та екологічна диференціація степових угруповань південної частини Лівобережного Лісостепу України // Укр. ботан. журн. - 1998. – 55, № 4. – С. 403- 410.   Повний текст
 36. Коротченко-Бабко І.А., Недоруб О.Ю. Степова рослинність Диканського регіонального ландшафтного парку // Укр. ботан. журн. - 1998. – 55, № 5. – С. 556-561.   Повний текст
 37. Куземко А.А. Водна та повітряно-водна рослинність водойм нижньої течії річки Рось // Укр.фітоценол.зб. – 1998. – Сер.А, Вип.2 (11). – С.15-25.
 38. Мілкіна Л.І. Букові ліси басейну ріки Рибник Майданський у Сколівських Бескидах (Українські Карпати) / Л.І. Мілкіна, Д.П. Воронцов. – К., 1998. – 21 с. – Деп. в ДНТБ України 13.07.98, – № 318-Ук 98.
 39. Онищенко В.А., Оліяр Г.І. // Рідкісні лісові угруповання природного заповідника "Медобори" // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, № 4. — С. 413-416.   Повний текст
 40. Попович С.Ю., Устименко П.М. Синфітосозологічна оцінка лісоценофонду України // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 315-323.   Повний текст
 41. Попович С.Ю., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карта рослинності Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, N 2. – C. 195-200.   Повний текст
 42. Сорока М.І. Синтаксони рослинності Українського Розточчя // Наук. вісн: Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. – Львів: Укр ДЛТУ, 1998. – Вип 9.2. – С. 207-216.
 43. Ткаченко В.С., Кучерява Л.Ф., Тищенко О.В. Багаторічні зміни та сучасний стан рослинності Обитічної коси // Укр. ботан.журн. - 1998. - Т.55, №6. - С.639-647.   Повний текст
 44. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М. Фітоіндикація змін екологічних факторів, що су- проводжують сукцесію аренних фітоценокомплексів Нижньодніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 234-244.   Повний текст
 45. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.C. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (10) PDF (4.28 MB)
 46. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 (9) PDF (21.06 MB)
 47. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (11) PDF (16.42 MB)
 48. Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Попович С.Ю., Голишева Л.Ф. Ценотаксономічне різноманіття лісів Українського Полісся та їх синфітосозологічна класифікація / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 1998. – 31 с. – Бібл. 13 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 25.08.98, N 379 – Ук. 98.
 49. Багрикова Н.А. Синтаксономия сегетальных сообществ табачных полей Крыма // Труды Никит. ботан. сада. – Ялта, 1997. – Т. 117. – С. 120-133.
 50. Бакалина Л.В., Продченко А.Л. Основні стадії вторинної сукцесії екосистем нагірної частини Канівського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. — 1997. — Т. 3, Вип. 1. — С. 48-55. PDF (1.10 MB)
 51. Бондарь Г.С. Зависимость зарастания оврагов от экологической позиции местоположения // Интегрированная защита растений. – Днепропетровск: Наука и образование, 1997. – С. 23–27.
 52. Гамуля Ю.Г. Анализ эдафических условий галофитных дубрав Степной зоны Украины// Биологический вестник. -Т.1.-№ 2. Харьков, 1997.– С. 89-95.
 53. Гамуля Ю.Г. Формирование структуры галофитных дубрав под действием эдафических факторов// Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 1. Дніпропетровськ: ДДУ. -1997. - С. 154-159
 54. Дубина Д.В., Жмуд О.І., Тимошенко П.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Сучасний стан і тенденцiї антропогенних змiн рослинності Стенцiвсько-Жебриянських плавнiв Дунаю // Укр. ботан. журн., 1997.- №6.- С. 551-556.   Повний текст
 55. Дьяченко Т.Н. Смены высшей водной растительности в заливах Килийской авандельты // Гидробиол. ж-л. – 1997. – Т. 33, № 3. – С. 62-69.
 56. Иванова И.Ю., Широкая З.О., Поляков Н.В. Высшая водная растительность Киевского и Каховского водохранилищ после аварии на ЧАЭС // Гидробиол. журн. – 1997. – 33, № 1. – С.97-112.
 57. Корженевский В. В.Класс Crypsietea aculeatae в Крыму / В. В. Корженевский, А. А. Клюкин, Ю.В. Корженевская // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1997. – Вып. 78. – С. 7–10.
 58. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность Керченских оползней (Cl. Agropyretea repentis) // Труды Никит. ботан. сада. 1997. Т. 117. С. 92-110.
 59. Левон А.Ф. Растительные сообщества подпорных стен г. Ялта // Труды Никит. ботан. сада. Структура флоры и растительности Крыма. – 1997. – Т. 117. – С. 134-143.
 60. Лукаш О.В. Лісова рослинність межиріччя Десна – Остер // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, №6. – С. 564-568.   Повний текст
 61. Мілкіна Л.І. Фітоценози з сосною кедровою європейською (Pinus cembra L.) на північно-східному макросхилі Українських Карпат / Деп. в ДНТБ України 12.06.1997. – № 351. – 27 с.
 62. Онищенко В.А. Нарис рослинності заповідника "Медобори" // Заповідна справа в Україні. — 1997. — Т. 3, Вип. 1. — С. 17-20. (для загрузки див. Бакаліна)
 63. Попович С.Ю., Устименко П.М. Ценотична організація Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, N 4. – C. 384-387.   Повний текст
 64. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М., Маяцький Г.Б. та ін. Структурні зміни фітоценокомплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника за даними періодичного картографування // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 3. – С. 232-239.   Повний текст
 65. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 (6) PDF (20.63 MB)
 66. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (7) PDF (3.95 MB)
 67. Чинкина Т.Б. Антропогенные смены растительности плавней Нижнего Днепра // Абітурієнт: Навч.-інформ. пос. – Херсон: ХДПІ, 1997. – Вип. 7. – С. 90-92.
 68. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 3 PDF (5.21 MB)
 69. Andrienko T.L., Priadko O.I.,. Korotczenko (Babko) I.A Swait roslinny projektowanego Regioіnalnego Parku Krajіobrazowego Pieczenizskie Pole na ukraіnskich stepach // Chronmy przyrode ojczysta. – 1996. R. 52. - N 6. – P. 5-14.
 70. Hadač E., Stoyko S.M., Tasenkevich L., Terray J., Bural M. Notes on the flora and vegetation of the botanical reserve «Stinka» (biosphere reserve «The Eastern Carpathians») // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 1/2. — C. 105–111.   Повний текст
 71. Андриенко Т.Л., Прядко Е.И., Коротченко И.А. Растительный мир проектируемого регионального ландшафтного парка «Печенежское поле» и его научная значимость // Развитие системы меж государственных особо охраняемых природных территорий. – Киев, 1996. – С. 14-20.
 72. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. Синтаксономия сегетальных сообществ Крыма // Укр. ботан. журн. – 1996. – T. 53, № 6. – С. 742-746.   Повний текст
 73. Байрак О.М., Коротченко I.А. Флористична і ценотична характеристика степів Полтавщини // Укр.ботан.журн. – 1996. –Т.53, N5.- С.554-557.   Повний текст
 74. Байрак-Смоляр О.М., Коротченко (Бабко) І.А. Флористична і ценотична характеристи- ка степів Полтавщини // Укр. ботан. журн. - 1996.- 53, № 5. - С. 554-561.   Повний текст
 75. Вакаренко Л.П., Мовчан Я.І., Турута О.Є. Рослинні раритети середньої течії р. Берди // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 5. – С. 598-603.   Повний текст
 76. Гадач Е., Стойко С., Тасенкевич Л., Террай Я., Бураль М. Нотатки про флору і рослинність ботанічного резервату «Стінка» (Біосферний заповідник «Східні Карпати») // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 105-111.   Повний текст
 77. Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності рисових полів України // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 1996. – Сер. А. Вип. 3. – С. 92-104.
 78. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Тенденции антропогенных смен водной растительности плавнево-литоральных геосистем Северного Причерноморья // Гидробиол. ж-л. – 1996. – Т. 32, № 5. – С. 8-14.
 79. Зуб Л.Н. Эколого-ценотические особенности растительного покрова мелководий Среднего и Нижнего Днепра // Вестн. экологии. – 1996. - № 1-2. – С. 78-111.
 80. Карпенко Ю.О. Розподіл рослинності в долині р. Сейм // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта і виховання. Зб. статей. - Чернігів, 1996. - С. 84-92.
 81. Коротченко (Бабко) І.А. Рідкісні угруповання степів Полтавщини // Укр. ботан. журн. - 1996. - 53, № 3. - С. 274-277.   Повний текст
 82. Лукаш О.В. Фітоценотична характеристика та созологічна цінність ділянок міжріччя Десна – Остер, які пропонуються для охорони // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта та виховання. Зб. статей. – Чернігів, 1996. – С. 78-84.
 83. Мальцев В.И., Зуб Л.Н. Типизация ландшафтно-ценотических комплексов мелководий Каховского водохранилища // Вестн. экологии. – 1996. – № 1-2. – С. 62-68.
 84. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку "Синевир" // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, N 1-2. – C. 111-117.   Повний текст
 85. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку “Синевир” // Укр ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 111-117   Повний текст
 86. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 PDF (17.56 MB)
 87. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (2) PDF (20.89 MB)
 88. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Проблема охорони рідкісних рослинних угруповань України // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, №3. – С. 260-264.   Повний текст
 89. Якубенко Б.Є., Григора І.М., Алейніков І.М., Балабайко В.Ф., Василюк П.М. Геоботанічна характеристика природних кормових угідь Північного Лісостепу України // Зб. наук. праць НАУ “Захист рослин у сучасних умовах землевпорядкування”. – К.: Вид-во НАУ, 1996. – С. 114 – 124.
 90. Dubyna D.V., Neuhäuslova Z., Shelyag-Sosonko Yu.R. Vegetation of the “Birjucij Island” Spit in Azov Sea. Sand Steppe Vegetation // Folia Geobot. Phytotax. – Praha, 1995. – Vol. 30. – S. 1-31. PDF (1.45 MB)
 91. Єремко І.О. Флористичні особливості фрагментів степу середньої течії р. Інгул // Укр. ботан. журн. — 1995. — 52, № 4. — С. 462—465.   Повний текст
 92. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Сіденко (Мирза-Сіденко) В.М. Рослинний світ гранітних відслонень Кіровоградщини та його охорона // Український ботанічний журнал. – 1995. – 52, №6. – С. 866-873.   Повний текст
 93. Байрак О.М., Стецюк Н.О., Коротченко (Бабко) І.А. Флора і рослинність степів Полтавщини та їх охорона // Наукові записки. Серія природнича (До 80-річчя Полтавського педагогічного інституту). – Полтава, - 1995. - С. 33-37.
 94. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора Т.І. Типологія заплавних болотистих лук Західного Полісся // Зб. наук. праць НАУ “Технологія захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів”. – К.: Вид-во НАУ, 1995. – С. 170 – 178.
 95. Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Методика ценотичного аналізу рослинного покриву // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52(4). – С. 515–527.   Повний текст
 96. Дидух Я.П. Структура классификационных единиц растительности и ее таксономические категории // Екологія і ноосферологія. — 1995. — 1(1) — 2. — С. 56 — 73.
 97. Дьяченко Т.Н. Новая ассоциация класса Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Гидробиол. ж-л. – 1995. – Т. 31, № 2. – С. 109-111.
 98. Мельник В.І. Фітоценотичний аналіз місцезростань Daphne cneorum L. (Thymelaeaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 38- 48.   Повний текст
 99. Милкина Л.И. Редкостные лиственно-лесные фитоценозы северо-восточного макросклона Украинских Карпат / Деп. в ГНТБ Украины 10.06. 1995. – № 1451. – 26 с.
 100. Мишнев В.Г., Вахрушева Л.П. Флюктуации травянистой синузии в дубравах Крыма // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 2 (41). 1995. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 172-177. PDF (892.02 KB)
.