Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Бондарева Л.В. Растительные сообщества прибрежных территорий Гераклейского полуострова: классификация и вопросы охраны // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 239-244.
 2. Буджак В. В., Чорней I. I. Геоботанічна та созологічна характеристика букових лісів Чернівецької області. // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т. 10, №1-2. – С. 14-18. PDF (1.62 MB)
 3. Буджак В.В., Онищенко В.А. Різноманіття лісової рослинності верхньої частини басейну р.Чорний Черемош // Naukowyi Visnyk Chernivetskoho Universytetu. – 2004. – 223, № 1. – С. 282-296.
 4. Войтюк Б.Ю. Синтаксономія галофільної рослинності Північно-Західного Причорномор’я / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 57-71 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(16)
 5. Войтюк Б.Ю., Соломаха І.В., Уманець О.Ю. Галофільна рослинність Чорноморського біосферного заповідника НАН України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 85-91. PDF (844.16 KB)
 6. Воронцов Д., Пука Є., Козловський В. Рослинний покрив оліготрофного пухівково-сфагнового болота Журавлине (НПП “Сколівські Бескиди”) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. С. 114-124.   Повний текст
 7. Воронцов Д.П. Угруповання “Зеленої книги” у національному природному парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 334-338.
 8. Гапон С. В. Стан вивчення мохової рослинності в Україні та особливості її класифікації / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2004. – Т. 61, № 2. – С. 60–67.   Повний текст
 9. ГАПОН С.В. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ ПРИВОРСКЛЯНСЬКИХ ЛІСІВ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 44-47. (файл для загрузки - див. Прядко)
 10. Гомля Л. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ХОРОЛ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 89-94.   Повний текст
 11. Дiдух Я.П., Коротченко І.А., Коніщук В.В. Рослинність лісів за участю Picea abies (L.) Karst. Волинського Полісся // Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – 2004. – Випуск 4. – Серія (Екологія. Біологічні науки). – С. 29- 39.
 12. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soo 1968 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. - Київ, 2004. - С. 80-104. – Укр. - Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 13. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Поширення, екологічні особливості та синтаксономічна структура класу Salicornietea fruticosae Br.-Br. et R.Tx. 1943 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 105-118. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 14. Карнатовская М.Ю. Союз Conizo canadensis-Cynodion dactyli all. nov. на территории Нижнеднепровских песков // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 21-27.
 15. Карнатовская М.Ю., Деревянко В.Н. Луговая и галофитная растительность на территории Нижнеднепровских песчаных арен // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 131–142.
 16. Карнатовская М.Ю., Деревянко В.Н. Луговая и галофитная растительность на территории Нижнеднепровских песчаных арен // Труды Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 131-142.
 17. Карнатовська М. Гігрофільна рослинність Нижньодніпровських піщаних арен // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. - Вип. 36. – С. 78-84.
 18. Карпенко Ю. О. Раритетний ценофонд Чернігівського Полісся та його охорона на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного рівня // Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : зб. наук. пр. [Сер. Екологія. Екологічні науки]. – Полтава, 2004. – Вип. 4 (37). – С. 157–65.
 19. Климишин О.С. Довгочасний моніторинг Duschekia viridis (Chaix) Opiz на заповідних територіях Чорногори (Українські Карпати) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 107-114.   Повний текст
 20. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Синэкология и синморфология растительности грязевых вулканов Крыма // Труды НБС-ННЦ. - Том 123. - 2004. - С.152-169.
 21. Коротченко І.А. Степова рослинність південної частини національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 223. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2004. – С. 197-221.
 22. Красова О.О. Домінантний підхід до класифікації рослинного покриву басейну р. Інгулець та фітоценотичні особливості регіону / О.О. Красова // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка. Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 212–217.
 23. Мельник В. І. Рослинність Кремінських лісів (Луганська область) / В. І. Мельник, Д. Ю. Шевченко, Л. І. Лесняк // Вісник Полтавського держ. пед. університету. – 2004. – Вип. 4 (37). – С. 39-50.
 24. НАМЛІЄВА Л.М. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЛОНЧАКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНО – ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 161-165. (файл для загрузки - див. Прядко)
 25. ПРЯДКО О.І. ЦЕНОТИЧНЕ ТА ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЛП "МІЖРІЧИНСЬКИЙ" (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 191-196. PDF (3.85 MB)
 26. РЕСЛЕР І.Я. Угруповання вільноплаваючої рослинності на території “Великих Дністерських боліт” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 148-154. PDF (352.44 KB)
 27. САКАЛО Д.І. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТЕПІВ ЯК ФЛОРОГЕНЕТИЧНОГО ТИПУ РОСЛИННОСТІ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 10-13. (файл для загрузки - див. Прядко)
 28. Соломаха В.А., Войтюк Б.Ю., Уманець О.Ю., Соломаха І.В. синтаксономія класу FestucoLimonietea Karpov et Mirk. 1986 в Україні / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 297-306 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(30)
 29. Сорока М. І. Флора та рослинність Природного заповідника "Розточчя" / Сорока М.І. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 170-179.   Повний текст
 30. Стецюк Н. О. Фітоцеотична характеристика, особливості формування та розвитку заплавних лісів острівних систем регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Полтавська область, Україна) / Н.О. Стецюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2004. – Випуск 4 (37). – С. 166–174.
 31. Ткаченко В.С., Сова Т.В., Боровик Л.П. Еколого-генетичний ряд рослинності «Стрільцівського степу» на Луганщині // Степові і галофітні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.і. Бі- лика / ін-т ботаніки НАНУ. — К., 2004. — С. 595–620. — Укр. — Деп. в ДНТБ України. 17.05.04 № 24-Ук 2004.
 32. Ткачик В. Нові місцезнаходження асоціації Heracleetum sibirici Tkachyk 1999 (клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969) в басейні верхньої течії Дністра // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. - С. 100-108.   Повний текст
 33. Устименко П.М. Фітоценотична репрезентативність природно-заповідних територій України // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, N 3. – C. 72-79.   Повний текст
 34. Устименко П.М., Коротченко І.А. Степова рослинність Лісостепу України: синфітосозологічна різноманітність та аналіз // Степові та галофільні екосистеми України. Збір. статей до 100 річчя д. б. н. проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 2004. – С 487- 510. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 17.05.04, N 379 – Ук. 98.
 35. Чорна Г. А. Рослинний покрив евмезотрофних боліт борової тераси Ворскли / Г. А. Чорна, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 54–59.
 36. Чорна Г.А. Рослинний покрив р. Гірський Тікич // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 2 . – С. 84-93.   Повний текст
 37. ШЕВЧУК О.М. Дигресивні ряди степових пасовищ південного сходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 186-191. PDF (419.68 KB)
 38. Якубенко Б.Є, Григора І.М., Скурятін Ю.М., Малашта Н.Д. Теоретичні основи формування синантропних фітоценозів та ценотична роль бур’янового перелогу // Вісник ДДАУ. – 2004. – № 1. – С. 15 – 19.
 39. Якубенко Б.Є. Синантропізація заплавних лук Дніпра в околиці м. Києва та прилеглих територій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2004. – Вип. 15 – С. 34 – 39.
 40. Якубенко Б.Є. Степові угруповання балкових угідь Лісостепу України //Аграрна наука і освіта. – 2004. – 5, № 3 – 4. – С. 32 – 37.
 41. Якушенко Д. М. Узлісні угруповання класу Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 півдня Житомирського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 4. – С. 30-37.   Повний текст
 42. Якушенко Д. НОВА АСОЦІАЦІЯ ПСАМОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗІ СХОДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 95-101.   Повний текст
 43. Якушенко Д.М. Липові ліси стрімких схилів річкових долин Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 100-109. PDF (1.06 MB)
 44. Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6-17.   Повний текст
 45. Drescher A. The world of old oxbowlakes, ancient riverine forests and meliorated mires in the Tisza river basin / A. Drescher, B. Prots, O. Mountford // Fritschiana. – 2003. – vol. 39. – P.1-23.
 46. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z. The vegetation of the Azov-Sivaš National Nature Park. Class Thero-Salicornietea (S.Pignatti 1953) R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 1958 // Thaiszia – J. Bot. (Košice). – 2003. – 13, № 1. – P. 1-30. PDF (1.13 MB)
 47. Багрикова Н.А., Котов С.Ф. Распространение и структура сообществ о днолетних суккулентных галофитов в центральной и восточной части Крымского Присивашья // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия Биология, химия. - Том 16 (55) № 2. 2003. - C. 3-13. PDF (1.04 MB)
 48. Байрак О. М. Еколого-флористична диференціація соснових лісів Лівобережного Придніпров’я / О. М. Байрак, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, АСМІ, 2003. – С. 4–8.
 49. Гомля Л.М. Еколого-ценотична характеристика Хорольських боліт (Полтавська область) // Вісник Полтавського педуніверситету – Сер. Екологія. Біол. науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, 2003. – С. 24-31.
 50. Гомля Л.М. Заплавні луки середньої частини долини р. Хорол (Полтавська область) і їх відношення до едафічних факторів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Сер. Біологічні науки. – № 1(57), 2003. – С. 21-25.
 51. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 89-92. PDF (228.52 KB)
 52. Дідух Я., Коротченко І. Ксеротермна рослинність Північно-Західного Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 82-91.   Повний текст
 53. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синтаксономія класу Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 Північного Причорномор'я // Збірн. наук. праць «Фальцфейнівські читання». — Херсон, 2003. — С. 98–106.
 54. Епихин Д.В., Вахрушева Л.П. Методика использования ГИС-технологий в картировании растительности населённых пунктов // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. – Т. 16(55). - № 2. – С. 50 – 55.
 55. Жуков С.П. Взаимоотношения растений на первой стадии сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2003. — Вип. 3. — С. 25-29. PDF (111.42 KB)
 56. Коніщук В.В. Карта рослинності Черемського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т.60, № 6. – С. 659-669.   Повний текст
 57. Корженевский В.В., Багрикова Н.А., Рыфф Л.Э., Левон А.Р. Продромус растительности Крыма (20 лет на платформе флористической классификации) // Бюлл. Главн. ботан. сада. – 2003. – Вып. 186. – С. 32-63.
 58. Коротченко І. А., Фіцайло Т. В. Степова рослинність Київського плато // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 20-36. PDF (658.67 KB)
 59. Куземко А.А. Синантропная флора долины реки Рось и ее анализ // Пром. ботаника. - 2003. - Вып. 3. - С. 30-36   Повний текст
 60. Кузярін О.Т. Водна рослинність басейну Західного Бугу: синтаксономія, еколого-ценотична структура, созологічна оцінка // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 87-102.
 61. Кузярін О.Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R.Tx. & Prsg 1942 басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 53-76.   Повний текст
 62. Малиновський А.К. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.1. – С. 16-23.   Повний текст
 63. Остапенко Б.Ф. ТИПИ ЛІСУ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 27-42.   Повний текст
 64. Панченко С.М., Онищенко В.А. Дубові ліси Старогутського лісового масиву // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Vol. 9, N 2. – С. 11-16. PDF (1.00 MB)
 65. Рослинність хвойних лісів України: Мат-ли роб. Наради (Київ, листопад 2003). – К.: Фітосоціоцентр, 2003. PDF (6.72 MB)
 66. Сорока М.І. БУКОВІ ЛІСИ РОЗТОЧЧЯ – СИНТАКСОНОМІЯ ТА ГЕНЕЗИС// Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 106-116.   Повний текст
 67. Стойко С.М. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИСОТНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 43-52.   Повний текст
 68. Ткаченко В.С., Дронова І.С. Синфітоіндикаційна характеристика кретофільної рослинності заповідника «Крейдова флора» // Укр. ботан. журн. — 2003. — 60, № 1. — С. 18–25.   Повний текст
 69. Устименко П.М. Критичний аналіз поняття та категорій раритетних асоціацій // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 4. – C. 381-387.   Повний текст
 70. Устименко П.М. Ценотическое разнообразие и синфитосозологическая классификация лесной растительности Украины // Ботан. журн. – 2003. – 88, N 2. – C. 17-27   Повний текст
 71. Устименко П.М., Вакаренко Л.П. Рослинність Гірського Криму в созологічному аспекті // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 6. – C. 649-651.   Повний текст
 72. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Хвойні ліси України: ценотаксономічне багатство, різноманітність та фітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 3. – C. 239-248.   Повний текст
 73. ФІЦАЙЛО Т.В. Лучна рослинність Київського плато // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес. – С. 187-205. PDF (563.80 KB)
 74. Чинкіна Т.Б. Напрямки і тенденції гідрогенних змін рослинності гирлової області Дніпра // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 1. – С. 57-62.   Повний текст
 75. Чинкина Т.Б. Рекреационные смены растительности устьевой области Днепра // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. пр.- Херсон: Вид. ХДУ, 2003. – С. 368- 369.
 76. ШЕВЧУК О.М., ЖУКОВ С.П. Сукцесійна динаміка різноманітності пасовищних угруповань // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес. – С. 216-220. PDF (345.10 KB)
 77. Юглічек Л.С., Онищенко В.А. Грабово-дубові ліси на межі Малого та Житомирського Полісся // Вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2003. — Вип. 169. — С. 151—162. PDF (1.00 MB)
 78. Якубенко Б.Є. Балкові рослинні угруповання Лісостепу України // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип. 65. – С. 55 – 70
 79. Абдулоєва О.С. До синтаксономії ксерофітної трав’янистої рослинності Західного Лісостепу (Придністровське Поділля, Товтровий кряж, Кременецькі гори). // Укр. фітосоціолог. зб. Сер. А. – 2002. – Вип.1 (18). – С. 124-144.
 80. Багрікова Н.О. Бур'яново-польова рослинність Криму // Матер. читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). –. Київ: Фітосоціоцентр, 2002 – С. 131-142.
 81. Барановський Б.А. Вища водна рослинність русла ріки Оріль // Зб. наук. праць. Серія «Екологія. Біологічні науки». –Вип. 3 (24). – Полтава, 2002.–С. 40-44.
 82. Воронцов Д., Підгребельна О. Флора і рослинність верхового болота „Селище” (Східні Бескиди) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 31. - С.77-87.   Повний текст
 83. Воронцов Д.П., Мілкіна Л.І. Фітоценотична структура лісів з Alnus incana (L.) Moench. в басейні р. Рибник Майданський (НПП "Сколівські Бескиди") // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2002. - 17 - С. 47-54.   Повний текст
 84. Гамор А. Особливості флористичного складу угруповань за участю Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002.- Вип. 28. - С.84-96.   Повний текст
 85. Гапон С.В., Баїшева Е.З. Еколого-флористична характеристика бріоугруповань вільхових ценозів Полтавщини та особливості їх класифікації // Зб. наук. праць. –Серія «Екологія. Біологічні науки». –Вип. 3 (24). – Полтава, 2002.–С. 30-36. PDF (0.97 MB)
 86. Гомля Л.М. Еколого-ценотичні особливості вільхових лісів долини річки Хорол // Вісник Полтавського педуніверситету. – Сер. Екологія. Біол. науки. – Вип. 3 (24). – Полтава, 2002. – С. 36-40.
 87. Гончаренко І . В . РОЗПІЗНАВАННЯ СИНТАКСОНОМІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗА ФІТОІНДИКАЦІЙНИМИ ДАНИМИ // Екологія та ноосферологія . 2002. Т . 12, No 3-4. - С. 41-46.   Повний текст
 88. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Поняття про загальну та мінімальну екологічну амплітуду синтаксонів // Наукові записки. - 2002. - Том 20, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 57-61. PDF (278.08 KB)
 89. Гончаренко І. Оцінка едафічних режимів заплави р. Псел у межах Сумської області // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 31. - С.88-94.   Повний текст
 90. Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Карта рослинності 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, N 5. – C. 525-534.   Повний текст
 91. Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 2. – С. 126-134.   Повний текст
 92. Дидур О.А. ОЛЬШАТНИКИ КАК КОМПОНЕНТ СТЕПНЫХ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ // Екологія та ноосферологія . 2002. Т . 12, No 3-4. - С. 129-133.   Повний текст
 93. Карнатовская М.Ю. Псаммофитная и степная растительность Нижнеднепровских песчаных арен // Науковий вісник Чернівецького університету. – Сер. біологія. – 2002. - Вип. 144. – С. 153-156.
 94. Корженевский В.В., Рыфф Л.Э. О новых синтаксонах и объеме класса Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2002. – Т. 4. – С. 20-29.
 95. Коротченко І.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Устименко П.М. Трав'яниста рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, N 3. – C. 259-258.   Повний текст
 96. Куземко А.А. Водна та повітряно-водна рослинність водойм нижньої течії річки Рось // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 5. – С. 569-577.   Повний текст
 97. Куземко А.А. Тенденції пасквальних змін лучної рослинності заплави річки Рось // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, №2. – С.141-147.   Повний текст
 98. Малиновський А. Еколого-ценотична диференціація листяних лісів Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 28. - С. 139-145.   Повний текст
 99. Малиновський А. К. Сукцесії рослинності в річкових долинах Українських Карпат / А. К. Малиновський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – Т. 29. – С. 77-85.   Повний текст
 100. Малиновський А. Ценотаксономічна різноманітність високогір’я Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 31. - С.126-133.   Повний текст
.