Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Борсукевич Л.М., Надрага М.Д. Рослинність боліт полонини Драгобрат Свидовецького масиву // Фальцфейнівські читання. – Херсон: Терра. 2005. – Т. 1. – С. 77-79.
 2. Воронцов Д.П. Грабові ліси національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2005, вип. 32. – С. 87-95. PDF (161.34 KB)
 3. Гайова Ю. Ю. Еколого-ценотичні особливості лісів Черкасько-Чигиринського геоботанічного району // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 1. – С. 29-39.   Повний текст
 4. Гайова Ю.Ю. Еколого-ценотичний профіль ПНП «Черкаський бір» / Ю.Ю. Гайова // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Вип.260. – С.47-61.
 5. Гайова Ю.Ю. Трав’яниста рослинність Черкасько-Чигиринського геоботанічного району / Ю.Ю. Гайова // Актуальні проблеми ботаніки та екології. – 2005. – Вип. 1.– С. 119-124.
 6. Гапон С. В. Еколого-ценотична характеристика мохоподібних епіфітних та епіксильних бріоугруповань Полтавщини / С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (43). – Полтава, 2005. – С. 28–34.
 7. Дідух Я.П. Територіальний розподіл лісових екосистем Словечансько-Овруцького кряжа / Я.П. Дідух, І.В. Хом’як // Укр. фітоцен. збірник. Серія С. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – Вип. 23 – С. 91 – 106.
 8. Дідух Я.П., Куземко А.А. Класифікація екосистем Галицько-Слобожанської екомережі // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С., вип.23. — С.38-61.   Повний текст
 9. Дидур О.А. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛЬШАНИКОВ ЮГО - ВОСТОКА УКРАИНЫ ( НА ПРИМЕРЕ ОЛЬCОВ ПРИСАМАРЬЯ ДНЕПРОВСКОГО ) // Екологія та ноосферологія . 2005. Т . 16, No 1-2. - С. 105-110.   Повний текст
 10. Дубина Д. В., Дзюба Т. П. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 2. – С. 255-269.   Повний текст
 11. Дубина Д.В. Сучасний стан та основні завдання гідроботаніки в Україні // Чорноморський ботанічний журнал – том 1, № 1 (2005). - С. 19-38.   Повний текст
 12. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Фітоценотичне різноманіття острова Джарилгач // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 2. – С. 128-142.   Повний текст
 13. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття Азово-Чорноморського екокоридору // Збірник наукових праць “Фальцфейнівські читання”. – 2005. – С. 181-187.
 14. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синантропна флора угруповань інтразональної рослинності Північного Причорномор’я // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 33-46.   Повний текст
 15. Епихин Д.В. Геоинформационное обеспечение картирования растительного покрова урбанизированных территорий и управления им (на примере г. Симферополя) // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2005. – Т. 18 (57). - № 1. – С.25-32.
 16. Жуков С.П. Моделирование сообществ на начальных стадиях сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 71-74. PDF (272.71 KB)
 17. Коротченко І.А., Токарюк А.І. Еколого-ценотичні та флористичні особливості степів Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т. 11., № 2. – С. 3-9. PDF (1.36 MB)
 18. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А., Марченко В. С. Сукцесійні зміни донної рослинності скельних субстратів акваторії Карадазького природного заповідника НАН України (Крим, Чорне море) // Наукові записки. - 2005. - Том 43, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 83-89.
 19. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А. Итоги 35-летнего изучения макрофитобентоса Карадагского природного заповідника НАН Украины // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка, серія “Біологія”, спеціальний випуск „Гідроекологія”. - 2005 р. - №4 (27). – С.123 – 125.
 20. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Многолетние изменения в сообществах макрофитобентоса района Карадага (Черное море) // Морський екологічний журнал. - 2005 р. - окремий випуск 1. – С. 48 – 60.
 21. Кузнецова О.В. Еколого-фітоценотична харак- теристика газонних угруповань Дніпропе- тровська. Міжвуз. збірн. наук. праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. 9 (34): 59–65.
 22. Кузярін О.Т. Синтаксономія рудеральної рослинності заплавних екосистем басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 29-52.   Повний текст
 23. Лісінчук А.М. Рослинність природних деревостанів Pinus sylvestris L. у заповідних зонах Кременецького горбогір'я / А.М. Ліснічук // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 228-232. PDF (203.08 KB)
 24. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність (порядок Fagetalia sylvaticae) околиць м. Мукачева (Закарпатська обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. —Вип. 260. — С. 159—176. PDF (1.88 MB)
 25. Панченко С.М. Інвазійна спроможність північноамериканського виду Conyza canadensis (L.) Cronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №4. – С. 548-557.   Повний текст
 26. Панченко С.М., Мосякін С.Л. Axiris amaranthoides L. (Chenopodiaceae Vent) – новий адвентивний вид флори України // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т.62, №2. – С.213-217.   Повний текст
 27. Панченко С.М., Онищенко В.А. Широколистяні ліси Наддеснянської вододільної рівнини з точки зору флористичної класифікації // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2005, № 3 (83). – С. 69-85
 28. Панченко С.М., Чорноус О.П. Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum complanatum s.l. у НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №5. – С. 698-706.   Повний текст
 29. Пацура І.М., Петрова Л.М. РІДКІСНЕ УГРУПОВАННЯ З УЧАСТЮ БУЗКУ УГОРСЬКОГО НА ЛЬВІВЩИНІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.1. – С. 58-61.   Повний текст
 30. Полішко О.Д. Синтаксономія рослинності ділянки борової тераси Дніпра (Чигиринське лісництво Черкаської області). Актуальні проблеми ботаніки та екології, 2005, 1: 163–176.
 31. Сорока М. І. Діагностування лісових фітоценозів Українського Розточчя методом Браун-Бланке / Сорока М.І. // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.- техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 71-75.   Повний текст
 32. Стойко С.М., Шеляг-Сосонко Р.Ю. Раритетний фітоценофонд України та концепція національної Зеленої книги // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 5. – С. 611-623.   Повний текст
 33. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Карадагу // ІІІ Крымская конференция: Заповедники Крыма: заповедное дело, бторазнообразие, экообразование. Ч. 1. География, заповедное дело, лесоведение. - Симферополь, 2005. - С. 280-285.
 34. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Карадагу. В сб.: III Крымская конференция: Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: материалы. Ч. 1. География, заповедное дело, лесоведение. Симферополь: КРА “Экология и мир”, 2005, с. 280–285.
 35. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Правобережного Лісостепу України // Актуальні проблеми ботаніки та екології // Зб. наук. праць. – Вип.1. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. –С. 171-183.
 36. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценотична характеристика та охорона угруповань Syringa josikaea Jacq (Oleaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62. № 4. – С. 484-495.   Повний текст
 37. Чорна Г.А. Роль шквальних ландшафтів національного природного парку «Гомільшанські ліси» в збереженні фіто різноманіття // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. — Вип. 260. — С. 267-273. PDF (829.10 KB)
 38. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Molinio-Arrhenatheretea / О. В. Чоха // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2005. - № 2. - С. 256-266.
 39. Якубенко Б.Є., Григора І.М. Еколого-ценотична характеристика балкових степів Черкащини //Аграрна наука і освіта. – 2005. – 6, № 1 – 2. – С. 14 – 23.
 40. Якушенко Д.М. Класифікація екосистем Житомирського Полісся // Український фітоценологічний збірник. - К., 2005. - Серія С. Вип. 1(23). - С. 15-35. PDF (225.67 KB)
 41. Якушенко Д.М., Орлов О.О. Синфітоіндикація едафо- гідрологічних умов екосистем соснових лісів Житомирського 24 Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип. 106. – С. 57-65.
 42. Julius E., Prots B.H. Modelling of Plant species Database (GIS) for the Transcarpathian floodplain Ecosystems (Ukraine) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 19 - С. 51-56.   Повний текст
 43. Абдулоєва О.С. Виділення синузій у трав’янистих фітоценозах за екобіоморфним складом. // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 13-19. DJVU (61.15 KB)
 44. Бондарева Л.В. Растительные сообщества прибрежных территорий Гераклейского полуострова: классификация и вопросы охраны // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 239-244.
 45. Буджак В. В., Чорней I. I. Геоботанічна та созологічна характеристика букових лісів Чернівецької області. // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т. 10, №1-2. – С. 14-18. PDF (1.62 MB)
 46. Буджак В.В., Онищенко В.А. Різноманіття лісової рослинності верхньої частини басейну р.Чорний Черемош // Naukowyi Visnyk Chernivetskoho Universytetu. – 2004. – 223, № 1. – С. 282-296.
 47. Войтюк Б.Ю. Синтаксономія галофільної рослинності Північно-Західного Причорномор’я / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 57-71 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(16)
 48. Войтюк Б.Ю., Соломаха І.В., Уманець О.Ю. Галофільна рослинність Чорноморського біосферного заповідника НАН України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 85-91. PDF (844.16 KB)
 49. Воронцов Д., Пука Є., Козловський В. Рослинний покрив оліготрофного пухівково-сфагнового болота Журавлине (НПП “Сколівські Бескиди”) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. С. 114-124.   Повний текст
 50. Воронцов Д.П. Угруповання “Зеленої книги” у національному природному парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 334-338.
 51. Гапон С. В. Стан вивчення мохової рослинності в Україні та особливості її класифікації / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2004. – Т. 61, № 2. – С. 60–67.   Повний текст
 52. ГАПОН С.В. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ ПРИВОРСКЛЯНСЬКИХ ЛІСІВ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 44-47. DJVU (50.76 KB)
 53. Гомля Л. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ХОРОЛ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 89-94.   Повний текст
 54. Дiдух Я.П., Коротченко І.А., Коніщук В.В. Рослинність лісів за участю Picea abies (L.) Karst. Волинського Полісся // Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – 2004. – Випуск 4. – Серія (Екологія. Біологічні науки). – С. 29- 39.
 55. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soo 1968 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. - Київ, 2004. - С. 80-104. – Укр. - Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 56. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Поширення, екологічні особливості та синтаксономічна структура класу Salicornietea fruticosae Br.-Br. et R.Tx. 1943 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 105-118. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 57. Карнатовская М.Ю. Союз Conizo canadensis-Cynodion dactyli all. nov. на территории Нижнеднепровских песков // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 21-27.
 58. Карнатовская М.Ю., Деревянко В.Н. Луговая и галофитная растительность на территории Нижнеднепровских песчаных арен // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 131–142.
 59. Карнатовская М.Ю., Деревянко В.Н. Луговая и галофитная растительность на территории Нижнеднепровских песчаных арен // Труды Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 131-142.
 60. Карнатовська М. Гігрофільна рослинність Нижньодніпровських піщаних арен // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. - Вип. 36. – С. 78-84.
 61. Карпенко Ю. О. Раритетний ценофонд Чернігівського Полісся та його охорона на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного рівня // Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : зб. наук. пр. [Сер. Екологія. Екологічні науки]. – Полтава, 2004. – Вип. 4 (37). – С. 157–65.
 62. Климишин О.С. Довгочасний моніторинг Duschekia viridis (Chaix) Opiz на заповідних територіях Чорногори (Українські Карпати) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 107-114.   Повний текст
 63. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Синэкология и синморфология растительности грязевых вулканов Крыма // Труды НБС-ННЦ. - Том 123. - 2004. - С.152-169.
 64. Коротченко І.А. Степова рослинність південної частини національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 223. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2004. – С. 197-221.
 65. Красова О.О. Домінантний підхід до класифікації рослинного покриву басейну р. Інгулець та фітоценотичні особливості регіону / О.О. Красова // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка. Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 212–217.
 66. Мельник В. І. Рослинність Кремінських лісів (Луганська область) / В. І. Мельник, Д. Ю. Шевченко, Л. І. Лесняк // Вісник Полтавського держ. пед. університету. – 2004. – Вип. 4 (37). – С. 39-50.
 67. НАМЛІЄВА Л.М. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЛОНЧАКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНО – ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 161-165. (файл для загрузки - див. Прядко)
 68. Ольхович О.П., Мусієнко М.М. Фітоіндикаційні дослідження водойм плавневих лісів Ліплявського лісництва з метою збереження їх біорізноманіття // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 163–169. DJVU (54.44 KB)
 69. Онищенко В.А. Ботанічна характеристика урочища Сестринівська дача (Вінницька область) // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 169–173. DJVU (35.86 KB)
 70. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність ур. Журавлівська дача (Тульчинський район Вінницької області). Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Біологія, 2004, 223: 222–230.
 71. ПРЯДКО О.І. ЦЕНОТИЧНЕ ТА ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЛП "МІЖРІЧИНСЬКИЙ" (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 191-196. PDF (3.85 MB)
 72. РЕСЛЕР І.Я. Угруповання вільноплаваючої рослинності на території “Великих Дністерських боліт” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 148-154. PDF (352.44 KB)
 73. САКАЛО Д.І. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТЕПІВ ЯК ФЛОРОГЕНЕТИЧНОГО ТИПУ РОСЛИННОСТІ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 10-13. (файл для загрузки - див. Прядко)
 74. Соломаха В.А., Войтюк Б.Ю., Уманець О.Ю., Соломаха І.В. синтаксономія класу FestucoLimonietea Karpov et Mirk. 1986 в Україні / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 297-306 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(30)
 75. Сорока М. І. Флора та рослинність Природного заповідника "Розточчя" / Сорока М.І. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 170-179.   Повний текст
 76. Стецюк Н. О. Фітоцеотична характеристика, особливості формування та розвитку заплавних лісів острівних систем регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Полтавська область, Україна) / Н.О. Стецюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2004. – Випуск 4 (37). – С. 166–174.
 77. Ткаченко В.С., Сова Т.В., Боровик Л.П. Еколого-генетичний ряд рослинності «Стрільцівського степу» на Луганщині // Степові і галофітні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.і. Бі- лика / ін-т ботаніки НАНУ. — К., 2004. — С. 595–620. — Укр. — Деп. в ДНТБ України. 17.05.04 № 24-Ук 2004.
 78. Ткачик В. Нові місцезнаходження асоціації Heracleetum sibirici Tkachyk 1999 (клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969) в басейні верхньої течії Дністра // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. - С. 100-108.   Повний текст
 79. Устименко П.М. Фітоценотична репрезентативність природно-заповідних територій України // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, N 3. – C. 72-79.   Повний текст
 80. Устименко П.М., Коротченко І.А. Степова рослинність Лісостепу України: синфітосозологічна різноманітність та аналіз // Степові та галофільні екосистеми України. Збір. статей до 100 річчя д. б. н. проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 2004. – С 487- 510. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 17.05.04, N 379 – Ук. 98.
 81. Чинкина Т.Б. Синтаксономия галофильной растительности устьевой области Днепра. У зб. Степові і галофільні екосистеми України. К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, 2004, с. 348–364.
 82. Чорна Г. А. Рослинний покрив евмезотрофних боліт борової тераси Ворскли / Г. А. Чорна, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 54–59.
 83. Чорна Г.А. До сучасного стану сфагнових торф’яків Харківської області. У зб.: Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 2004, 4(72): 18–124.
 84. Чорна Г.А. Рослинний покрив р. Гірський Тікич // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 2 . – С. 84-93.   Повний текст
 85. ШЕВЧУК О.М. Дигресивні ряди степових пасовищ південного сходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 186-191. PDF (419.68 KB)
 86. Якубенко Б.Є, Григора І.М., Скурятін Ю.М., Малашта Н.Д. Теоретичні основи формування синантропних фітоценозів та ценотична роль бур’янового перелогу // Вісник ДДАУ. – 2004. – № 1. – С. 15 – 19.
 87. Якубенко Б.Є. Синантропізація заплавних лук Дніпра в околиці м. Києва та прилеглих територій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2004. – Вип. 15 – С. 34 – 39.
 88. Якубенко Б.Є. Степові угруповання балкових угідь Лісостепу України //Аграрна наука і освіта. – 2004. – 5, № 3 – 4. – С. 32 – 37.
 89. Якушенко Д. М. Узлісні угруповання класу Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 півдня Житомирського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 4. – С. 30-37.   Повний текст
 90. Якушенко Д. НОВА АСОЦІАЦІЯ ПСАМОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗІ СХОДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 95-101.   Повний текст
 91. Якушенко Д.М. Липові ліси стрімких схилів річкових долин Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 100-109. PDF (1.06 MB)
 92. Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6-17.   Повний текст
 93. Drescher A. The world of old oxbowlakes, ancient riverine forests and meliorated mires in the Tisza river basin / A. Drescher, B. Prots, O. Mountford // Fritschiana. – 2003. – vol. 39. – P.1-23.
 94. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z. The vegetation of the Azov-Sivaš National Nature Park. Class Thero-Salicornietea (S.Pignatti 1953) R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 1958 // Thaiszia – J. Bot. (Košice). – 2003. – 13, № 1. – P. 1-30. PDF (1.13 MB)
 95. Багрикова Н.А., Котов С.Ф. Распространение и структура сообществ о днолетних суккулентных галофитов в центральной и восточной части Крымского Присивашья // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия Биология, химия. - Том 16 (55) № 2. 2003. - C. 3-13. PDF (1.04 MB)
 96. Байрак О. М. Еколого-флористична диференціація соснових лісів Лівобережного Придніпров’я / О. М. Байрак, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, АСМІ, 2003. – С. 4–8. DJVU (478.09 KB)
 97. Гомля Л.М. Еколого-ценотична характеристика Хорольських боліт (Полтавська область) // Вісник Полтавського педуніверситету – Сер. Екологія. Біол. науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, 2003. – С. 24-31.
 98. Гомля Л.М. Заплавні луки середньої частини долини р. Хорол (Полтавська область) і їх відношення до едафічних факторів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Сер. Біологічні науки. – № 1(57), 2003. – С. 21-25.
 99. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 89-92. PDF (228.52 KB)
 100. Дідух Я., Коротченко І. Ксеротермна рослинність Північно-Західного Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 82-91.   Повний текст
.