Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Вакаренко Л.П., Прядко О.І., Гелюта В.П. Рослинність замглайського екокоридору (Чернігівська обл.) / Український ботанічний журнал. №4. – 2007. с.545-552.   Повний текст
 2. Голуб В.Б., Дубына Д.В., Бондарева В.В., Николайчук Л.Ф. Растительные сообщества класса Glycyrrhizetea glabrae // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2007. – № 4. – С. 20-28.
 3. Голуб В.Б., Дубына Д.В., Бондарева В.В., Нико­лайчук Л.Ф. Растительные сообщества класса Glycyrrhizetea glabrae. Фиторазнообразие Вост. Европы, 2007, 4: 53–63
 4. Гончаренко И.В. Фитоценотическое разнообразие на эдафических градиентах / И.В. Гончаренко // Промышленная ботаника. — 2007. — Вип. 7. — С. 119-127. PDF (571.78 KB)
 5. Дідух Я.П. Географічний аналіз флори: минуле, сучасне, майбутнє // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 4. – С. 485–507.   Повний текст
 6. Дідух Я.П. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник НАН України, 2007, № 4. – С. 3–12. PDF (0.98 MB)
 7. Дзюба Т.П. До питання про синтаксономічне положення класу Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 в Україні // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 37-50   Повний текст
 8. Дидух Я.П. Что такое лесостепь? В кн.: Ботаника и микология: современные горизонты: Сборник трудов, посвященный 80-летию со дня рождения академика АН Украины А.М. Гродзинского (1926–1988). – Киев: Академпериодика, 2007. – С. 40–53. DJVU (274.88 KB)
 9. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності островів Азово- Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea,Artemisietea vulgaris // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №1 (2007). - С. 30-55.   Повний текст
 10. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Стратегія збереження та оптимізації рослинного покриву Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя // Причорноморський екологічний бюллетень. Проблеми раціонального природокористування Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя. – 2007. – № 4. – С. 91-101.
 11. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2007. – Т. 9. – С. 21-31.
 12. Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Голуб В.Б. Синтаксономія рослинності приморсько-дюнних екосистем України. Класи Cakiletea maritimae i Ammophiletea // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 19-36.   Повний текст
 13. Дубина Д.В., Устименко П.М. Карта рослинності заповідного масиву “Долина нарцисів” (Закарпатська обл.) // Український ботанічний журнал. №4. – 2007. с. 553-565.   Повний текст
 14. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие устьевой области Днепра. І. Классы Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001, Festuco-Puccinellietea Soу 1968, MolinioArrhenatheretea R. Tьxen 1937 // Раст-сть России. СПб, 2007. – № 10. – С. 7-22. PDF (1.68 MB)
 15. Жук А. В., Костишин С. С. Особливості ініціальних стадій відновлення фітоценозів на зрубах букових лісів// Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 3–4. - С. 7-17.   Повний текст
 16. Жуков С.П. Критерии оценки самовосстановления растительного покрова в разных типах техногенных экотопов / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2007. — Вип. 7. — С. 37-41. PDF (227.64 KB)
 17. КАРНАТОВСКАЯ М.Ю. АССОЦИАЦИЯ PUCCINELLIETUM GIGANTEAE НА НИЖНЕДНЕПРОВСКИХ АРЕНАХ // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 27-33. PDF (214.84 KB)
 18. Климишин О.С., Коржинський Я.В., Інкін Є.Д. Демутаційні зміни рослинності на межі лісового і субальпійського поясів у Чорногорі (Українські Карпати) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 17-24.   Повний текст
 19. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Надрага М., Борсукевич Л. Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 45. – С. 71-84.   Повний текст
 20. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля (порядки Hydrocharietalia, Lemno-Utricularietalia) / М. І. Козак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2007. – №1. – С. 46–54.
 21. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля (Порядок Potametalia союз Parvopotamion) // М. І. Козак, І. В. Федорчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Серія: природничі науки. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янeць-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – С. 26–32.
 22. Конограй В. А. Етапи і напрямки досліджень рослинності штучних водосховищ України та їх аналіз / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2007. – Вип. 105. – С. 23–31.
 23. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецкий А. А. Сукцессии донной растительности в бухтах Коктебельская и Провато (юго-восточный Крым) // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана, тем. сб. науч. тр. – 2007. – Вып.17. – С. 41-46.
 24. Лисенко Г.М. Екологічні особливості формації Festuceta valesiacae петрофітного степу „Кам’яні могили”. - Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 20, 2007: 100-105. PDF (164.80 KB)
 25. Лукаш О. АЛЬНЕТАЛЬНИЙ ФЛОРОЦЕНОТИЧНИЙ КОМПЛЕКС СХІДНОГО ПОЛІССЯ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. БІОЛОГІЯ. - 2007. - 49.1 - С. 83-85. PDF (3.23 MB)
 26. Малиновський А.К. Системний підхід у фітоценології // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 119-136.   Повний текст
 27. Мельник В.И., Гриценко В.В. Луговые степи Киевского плато // Ботан. журн. – 2007. – Т. 92, № 5. – С. 730-739.   Повний текст
 28. Мойсієнко І.І., Винокуров Д.С. Просторова диференціація рослинного покриву Бургунської балки // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 194-197.
 29. Онищенко В.А. Лісова рослинність верхньої частини басейну Малої Угольки (Карпатський біосфернийзаповідник) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 130-147 PDF (1.36 MB)
 30. Онищенко В.А., Дьякова О.В., Карпенко Ю.О. Лісова рослинність урочищ Теплинська Дача і Маяцька Дача (Національний природний парк «Святі Гори») // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 88-99.   Повний текст
 31. Панченко С.М. Неразрушающие методы морфометрического анализа редких растений и их применение на примере Huperzia selago (Huperziaceae) // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13. – Вип. 1 – 2. С. 106 – 110.
 32. Панченко С.М. Причини відмінностей клонів Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mert. (Huperziaceae) гірської та рівнинної популяцій // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, №5. – С. 660 – 666.   Повний текст
 33. Парпан Т. В. Оцінка змін та напрямки сукцесій у вторинних ялинниках буково-ялицево-ялинових лісів Закарпаття // Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 3–4. - С. 26-35.   Повний текст
 34. Рыфф Л.Э. SOBOLEWSKIO SIBIRICAE – HERACLEETUM (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII) – НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИЯЙЛИНСКИХ ОСЫПЕЙ ГОРНОГО КРЫМА // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 9-14. PDF (311.73 KB)
 35. САДОГУРСКИЙ С.Е. К ИЗУЧЕНИЮ ДОННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СОЛЁНЫХ ОЗЁР КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (КРЫМ) // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 20-24. PDF (251.44 KB)
 36. Сорока М. І. Генетичні типи сосново-букових лісів Українського Розточчя / Сорока М.І. // Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2007. – Вип. 5. – С. 92-97.
 37. Сорока М.І. ГЕНЕЗИС АСОЦІАЦІЙ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ ТА ДИНАМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НИХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 15-22.   Повний текст
 38. Тихонова О.М. Типологія агрофітоценозів зернових культур Лівобережного Лісостепу (Сумська область)// Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №6. – С. 840-850.   Повний текст
 39. Устименко П.М. Територіальна диференціація рослинності національного природного парку “Вижницький” // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №6. – С. 797-806.   Повний текст
 40. Устименко П.М., Дубина Д.В. Вплив провідних антропогенних факторів на рослинність верхньої частини басейну р.Тиси // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №5. – С. 676-686.   Повний текст
 41. Устименко П.М., Дубина Д.В., Гамор Ф.Д. Рослинність заповідного масиву “Долина нарцисів”: сучасний стан та динамічні тенденції // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 2. – С. 195- 205.   Повний текст
 42. Фіцайло Т. Lamio Purpureae-Acerion tatarici – новий союз класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961 // Вісник Львів. ун-ту. – Серія біол. – 2007. – Вип. 43. – С. 115-125.   Повний текст
 43. Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb.1961) заповідника Хомутовський степ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 239-258. PDF (2.09 MB)
 44. Фіцайло Т.В. Синфітоіндикаційна характеристика чагарникової рослинності класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et. Carb. 1961 України / Т.В. Фіцайло // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 1. – С. 88 –98.   Повний текст
 45. Фіцайло Т.В. Скумпієво-жасминові угруповання південно-східної частини гірського Криму // ІV Крымская междунар. конференция: Заповедники Крыма - 2007. Ч. 1. Ботаника. Общие вопросы охраны природы. - Симферополь, 2005. - С. 170-174.
 46. Фельбаба-Клушина Л. М. Флористико-фітоценотична характеристика та охорона угруповань Carex paniculata у басейні р. Латориці (Українські Карпати) // Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 1–2. - С. 51-56.   Повний текст
 47. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценози з Carex buekii Wimmer (Cyperaceae) в Українських карпатах: поширення, структура, видова насиченість, созологія // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 260-265. PDF (611.11 KB)
 48. Хлизіна Н.В. Літофільні сукцесії в скельних екотопах відвалів гірничозбагачувальних екотопів Кривбасу. Ґрунтознавство, 2007, 8(3–4): 57–65
 49. Шумська Н. В. Гідрофільна рослинність міста Івано-Франківськ // Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки. - 2007. - №5. - С. 211-213.
 50. Якубенко Б.Є., Григорюк І.П., Мельничук М.Д. Рідкісні степові угруповання на території Козацьких майданів у Черкаській області // Аграрна наука і освіта. – 2007. – 8, № 1 – 2. – С. 19 – 27.
 51. Якушенко Д.М. Доповнення до класифікації високотравної рослинності Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №3. – С. С. 426-438.   Повний текст
 52. Ярощук Ю.В. Чагарникова рослинність басейну Інгульця та її флористичні особливості / Ю.В. Ярощук, О.О. Красова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 11 (36). – С. 70–75.
 53. Башуцька У.Б. РОСЛИННІСТЬ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ// Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 174-178.   Повний текст
 54. БЕГЕН І.Б., ТКАЧИК В.П. Рослинні угруповання Alnus incana (L.) Willd. в передгірних регіонах заходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 7. – 2006. – Львів: Ліга-Прес. – С. 9-11. PDF (376.23 KB)
 55. Вакаренко Л.П., Дубина Д.В. Раритетний фітоценофонд чагарникової, чагарничкової та трав’янистої рослинності півдня України // Чорноморський ботанічний журнал – том 2, №1 (2006). - С. 108-115.   Повний текст
 56. Воронцов Д.П., Мілкіна Л.І. Рідкісні лісові угруповання національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2006. - 22 - С. 155-165.   Повний текст
 57. Голубець М.А. До питання про національну Зелену книгу // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №3. – с. 422-432.   Повний текст
 58. ГОНЧАРЕНКО І.В. КЛАСИФІКАЦІЯ БОЛОТНИХ ЕКОСИСТЕМ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЦЕНОФЛОР ТА СИНТАКСОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ)// Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2006. – № 1. – С. 39-56. PDF (4.27 MB)
 59. Дідух Я. П., Альошкіна У. М. Класифікація екотопів міста Києва // Наукові записки. - 2006. - Том 54, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 50-57. PDF (419.80 KB)
 60. Дідух Я.П. Якою ж бути Зеленій книзі України? // Укр. ботан. журн.– 2006.– 63, №. 3. – С. 432-439.   Повний текст
 61. Данилик І.М., Скробала В.М., Данилик Р.М. Синантропна рослинність верхів’я басейну р. Дністер. Синантропізація рослинного покриву України. перша Всеукр. наук. конф.: тези наук. доп. Переяслав-Хмельницький: СПД, 2006, С. 58—61.
 62. Дубина Д. В., Тимошенко П. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Фітосистеми кіс і островів Азово-Чорноморського регіону України: стан та завдання охорони // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 1. – С. 3-14.   Повний текст
 63. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Рослинність Каховської арени та її зміни за 75 років // Чорноморський ботанічний журнал – том 2, №2 (2006). - С. 45-59.   Повний текст
 64. Дубина Д.В., Устименко П.М., Гамор Р.Д. Долина нарцисів в аспекті сучасних фітоценотичних досліджень // Зелені Карпати. – 2006. – № 1-2. – С. 26- 30.
 65. Епихин Д.В. Синантропная растительность города Симферополя // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематический сборник научных трудов. – Симферополь: Таврия. – 2006. – Вып. 16. – С. 127-135.
 66. Жуков С.П. О возможности регулирования развития фитоценозов в техногенных экотопах Донбасса на основе сукцессионного подхода / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2006. — Вип. 6. — С. 15-20. PDF (351.13 KB)
 67. КАПРАЛОВ А.А. РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И ИХ ДИНАМИКА НА ПЕРЕСЫПИ КОЯШСКОГО ОЗЕРА // Труды Никитского ботанического сада. - 2006. - Том 126. - С. 121-132. PDF (1.18 MB)
 68. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля (Порядок Lemnetalia) / М. І. Козак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2006. – №3. – С. 11–18.
 69. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А. Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 2. – С. 243-251.   Повний текст
 70. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Донная растительность Феодосийского залива и ее изменения с 1985 до 2005 г. // Экосистемы Крыма: оптимизация и охрана, сб. научн. тр. - 2006. – Вып. 16. - С.169 – 179.
 71. Лукаш О.В., Онищенко В.А. Рослинність та флористична цінність лісового урочища „Радомська дача” (Чернігівська обл.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2006. – Вип. 3-4 (30): Біологія. – С. 18-27.
 72. Лысенко Г.Н., Коротченко И.А. Синтаксономические изменения растительного покрова луговой степи заповедника “Михайловская целина” (Сумская область, Украина). Растительность России., 2006, 9: 43–57.
 73. Мельник В.І., Гриценко В.В., Парубок М.І. Рослинний покрив перспективних для заповідання лучно-степових ділянок Київського плато // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, вип. 1. – С. 77-82. PDF (1.27 MB)
 74. Нейко І.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІЖИХ КЛЕНОВО-ЛИПОВИХ ТА ЛИПОВО-ЯСЕНЕВИХ ДІБРОВ СЛОБОЖАНСЬКОГО ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 17-22.   Повний текст
 75. НИПОРКО С. О. Еколого-ценотична диференціація мохової рослинності природного заповідника „Горгани” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 7. – 2006. – Львів: Ліга-Прес. – С. 69-76. PDF (438.84 KB)
 76. О нищ енко В.А. Ф лористична класиф ікація рослинності Українського Полісся / / Ф іторізно- маніття Українського Полісся та його охорона / За ред. Т.Л. Андрієнко. -— К : Фітосоціоцентр, 2006. — С. 43— 84.
 77. Онищенко В.А., Любінська Л.Г. Грабово'дубові ліси ур. Панівецька дача (Хмельницька обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2006. — Вип. 298. — С. 128—135. PDF (742.87 KB)
 78. РЫФФ Л.Э. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СКАЛЬНЫХ ОБНАЖЕНИЙ РОГОВИКОВ И МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД В ГОРНОМ КРЫМУ // Бюллетень ГНБС. - 2006 № 92. - С. 96-104. PDF (442.27 KB)
 79. Сабадош В.І., Данилик І.М., Кіш Р.Я. Деякі характеристики трав’яного ярусу лісів долини річки Латориці. - Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 19 (2006): 73–79. PDF (174.64 KB)
 80. Слівінська К. А., Балашов Л. С. Фітоценотичний склад кормових угідь коня Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження охорони // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 1. – С. 22-30.   Повний текст
 81. Сухарюк Д.Д. Букові ліси Карпатського біосферного заповідника (поширення, ценотична структура та моніторинг) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 91-95. PDF (914.46 KB)
 82. Сухарюк Д.Д., Бедей М.І., Волощук М.І. Рідкісні фітоценози Карпатського біосферного заповідника та заходи щодо їх збереження // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 85-90. PDF (1.08 MB)
 83. Устименко П. М., Климук Ю. В. Карта рослинності природного заповідника “Горгани”як основа фітоценотичного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 3. – С. 470-479.   Повний текст
 84. Устименко П.М., Дубина Д.В., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України: дискусійні питання і реальність // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №3.– С. 440-447.   Повний текст
 85. Фельбаба-Клушина Л.М., Бізіля К.М. План дій щодо поліпшення збереження бузку угорського (Syringa josikaea Jacq (Oleaceae)) в Карпатах // Плани заходів щодо збереження популяцій флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та міжнародні Червоні переліки. – Харків: «Райдер», 2006. – С. 40-44.
 86. Фельбаба-Клушина Л.М., Кузьмічов А.І. Структура та ценогенетичні зв’язки угруповань бузку угорського (Syringa josikae Jacq.) Українських Карпат // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 107-111. PDF (1.02 MB)
 87. Фесенко О.С. Локально-катастрофические сукцессии лесной растительности в зонах расширения шахтных полей Западного Донбасса // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. - Том 14 № 2 (2006). - С. 180-182.   Повний текст
 88. Хом'як І. В. Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 2. – С. 235-242.   Повний текст
 89. Чинкіна Т. Синтаксономічна схема заплавної рослинності гирлової ділянки Дніпра // Вісник Львів. ун-ту. – Серія біол. – 2006. – Вип. 42. – С. 32-37.   Повний текст
 90. Чорноус О. П. Лісова рослинність Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 3. – С. 401-410.   Повний текст
 91. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Agropyretea repentis / О. В. Чоха // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2006. - № 1. - С. 320-326.
 92. Шаповал В.В. Історія та проблематика ботанічних досліджень подів південної України // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2006. – № 13 (108). – С. 144-159.
 93. Шаповал В.В. До синтаксономії рослинності депресій лівобережжя Нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946, Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 та Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949. Вісті Біосфер. зап-ка “Асканія-Нова”, 2006, 8: 15–48.
 94. Шаповал В.В. До синтаксономії рослинності депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946, Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 та Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2006. – Т. 8. – С. 15-48.
 95. Шевчик В.Л., Куземко А.А., Чорна Г.А. Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т.12, Вип 1. – С.11-17.   Повний текст
 96. Якушенко Д.М. Репрезентативність рослинності проектованого Коростишівського національного природного парку відносно рослинності Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці, 2006. – С. 294-302. PDF (1.02 MB)
 97. Commarmot B. Structures of virgin and managed beech forests in Uholka (Ukraine) and Sihlwald (Switzerland): a comparative study / B. Commarmot, H. Bachofen, Y. Bundziak, A. Buergi et al. // Forest Snow and Landscape Research. – 2005. – Vol. 79. – Pp. 45-56.
 98. Андрієнко Т. Л., Чорней І. І., Онищенко В. А., Буджак В. В. Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 4. – С. 589-596.   Повний текст
 99. Багрикова Н.А. Синтаксономия сорной растительности пропашных культур Крыма // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 47-58.   Повний текст
 100. Бойко П.М. Флора і рослинність запроектованого ландшафтного заказника «Миловська балка» (Херсонська область) / П.М. Бойко // Вісник Луганського національного педагогічного університету. Біологічні науки. – 2005. – №3 (83). – С. 10-18.
.