Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Багрикова Н.А. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРДИНАЦИЯ СЕГЕТАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КРЫМА (УКРАИНА) // В сборнике: Актуальные проблемы геоботаники. Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции. 2012. С. 493-499.
 2. Бланкова А. І. Стан рослинного покриву ландшафтного заказника місцевого значення «Градіївський» в умовах антропогенного впливу // Наукові доповіді НУБіП. - 2012. - 2 (31).   Повний текст
 3. Боровик Л.П. Современные особенности режима сохранения эталонных сообществ в заповеднике Стрельцовская степ // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения профессора В.В. Алехина «Режимы степных особо охраняемых природных территорий». – Курск, 2012. – С. 11-14.
 4. Дідух Я. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки // Наукові записки. - 2012. - Том 132, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 41-48. PDF (654.44 KB)
 5. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля // Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 6. - С. 789-817.   Повний текст
 6. Жуков С.П. К методике определения организации и устойчивости фитоценозов в ходе их развития развития на отвалах угольных шахт / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 19-24. PDF (383.80 KB)
 7. Зуб Л. В. Оцінка екологічного стану оз. Світязь за багаторічною динамікою рослинних комплексів аквальних біотопів / Л. В. Зуб // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 337-343.   Повний текст
 8. Кагало О.О., Реслер І.Я. РОСЛИННІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “РАВСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ” (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) – ПОПЕРЕДНЯ СИНТАКСОНОМІЧНА ОЦІНКА // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. - Т. 3(10), № 1. - С. 59-76. PDF (409.85 KB)
 9. Козак М. І., Григорчук І. Д. Вища водна рослинність Кам’янецького Придністров’я (порядок Potametalia союз Мagnopotamion) // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Біол. науки. – 2012. – № 2. – С. 109-116.   Повний текст
 10. Козырь Н.С. Синтаксономия лесной растительности природно-заповедного фонда г. Киев // Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: Збірник наук. праць за матер. міжнар. інтернет-симпозіуму до 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності д-ра біол. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Злобіна Ю.А. (2-4 квітня 2012 р., Суми).- С. 65-70. PDF (6.36 MB)
 11. КОЛОМІЙЧУК В.П. СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ БЕРДЯНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТА ЇЇ ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.) // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 104. - С. 11-17. PDF (275.38 KB)
 12. Конякін С. М. Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району. /С. М. Конякін, В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– Вип. 2 (215). – С. 67–72.
 13. КонякінС . М., Конограй В. А. Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– №39 (252). – С. 66–72.   Повний текст
 14. Корженевский В.В., Квитницкая А.А., Едигарян З.Ф., Лыскович З.Ф. ФИТОИНДИКАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. - 2012. - Вып. 104. - С. 17-21. PDF (199.70 KB)
 15. Корженевский В.В., Квитницкая А.А.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2012. Т. 134. С. 27-37.
 16. Корусь, М. М. Зміни рослинності старооранок як оселищ природної флори у межах біосферного резервату "Західне Полісся" в процесі їх ренатуралізації / М. М. Корусь, П. Т. Ященко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 135-138.   Повний текст
 17. Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №2. — С. 190-202.   Повний текст
 18. Куземко А.А. Класифікація лучних біотопів Полісся та Лісостепу України. У зб.: Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації Мат. робочого семінару. (Київ 21–22 березня 2012 року). Київ-Львів, 2012, с. 81–88.
 19. Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №1. — С. 28-45.   Повний текст
 20. Куземко А.А. Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав’яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Черкаського університету. Серія «Біол. наки». — 2012. — Вип. №2 (215). — С. 79-84. PDF (412.79 KB)
 21. Куземко А.А. Ретроспективний аналіз генезису лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2012. — №8. — С.24-34. PDF (612.61 KB)
 22. Кучеревський В. В. Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.) / В. В. Кучеревський, Т. А. Провоженко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 257-264. PDF (153.11 KB)
 23. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А. Chamaecytiseta granitici – нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України // Укр. ботан. журн.– 2012.– 69(5).– С. 644–651.   Повний текст
 24. Лисенко Г., Данилик І., Кіш Р., Беднарська І. Екотопічні особливості осередків ксеротермної рослинності Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 52-65.   Повний текст
 25. Мала Ю. І. Грабові ліси на південній межі поширення / Ю. І. Мала // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 265-283. PDF (1.05 MB)
 26. Назаренко Н.М. Еколого-ценотична структура байрачних дібров Північного Степу України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2 . – С. 46 –56.   Повний текст
 27. Остапко В.М. Флора и растительность отделения «Трехизбенская степь» Луганского природного заповедника / В.М. Остапко, Т.В. Сова, А.С. Назаренко, Ю.В. Ибатулина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 67-74. PDF (737.47 KB)
 28. Остапко В.М., Сова Т.В., Назаренко А.С., Ибатулина Ю.В. Флора и растительность отделения «Трехизбенская степ» Луганского природного заповідника // Промышленная ботаника. 2012. – Вып. 12 – С. 67-74. PDF (737.47 KB)
 29. Пашкевич Н.А. Вытаптываемая растительность (класс Plantaginetea R.Tx. еt Prsg. іn R.Tx 1950) в Украине. Известия Самарского научного центра РАН, 2012. 14, (6): 1508–1511.
 30. Пашкевич, Н. А. Трансформація рослинного покриву перелогів на території Шацького національного природного парку / Н. А. Пашкевич, С. О. Гаврилов // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 139-142.   Повний текст
 31. Попович С.Ю., Сотник Л.П. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "ШАЦЬКИЙ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 36-41.   Повний текст
 32. Приходько С.А. Синтаксономічна різноманітність рослинності Південного Сходу України в аспекті синфітосозології / С.А. Приходько, В.М. Остапко, Л.В. Купрюшина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 53-60. PDF (718.55 KB)
 33. РАГУЛІНА М.Є., ІСІКОВ В.П. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГA КРИМУ // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 105 - С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 34. Рагулина М.Е., Исиков В.П. ЭПИФИТНЫЕ БРИОСООБЩЕСТВА СТАРИННЫХ ПАРКОВ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА // // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2012. № 105. С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 35. Скляр В. Г. Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку / В. Г. Скляр, Ю. Л. Скляр, О. О. Гудаков, О. М. Тихонова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. - 2012. - Вип. 2. - С. 13-17. PDF (348.17 KB)
 36. Сорока М.І. ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 8-13.   Повний текст
 37. Сорока М.І. ЛУЧНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ ГАВРИЛОВОЇ ГОРИ (УКРАЇНСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ) // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 15-22.   Повний текст
 38. Ткаченко В. С. , Уманець О. Ю. Структурні зміни фітосистем солоноозерної ділянкии чорноморського біосферного заповідника наприкінці ХХ і на початку ХХІ століть // Природничий альманах.- 2012. - Вип. 18. - С. 168-180.   Повний текст
 39. Устименко П. М., Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 4. - С. 354-361. PDF (345.35 KB)
 40. Устименко П.М., Дубына Д.В. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА УКРАИНЫ - ВАЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ // Ботанический журнал. 2012. Т. 97. № 5. С. 664-671. PDF (189.51 KB)
 41. Фіцайло Т. В. Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП / Т. В. Фіцайло, Н. А. Пашкевич, Ю. І. Мала, Я. П. Дідух // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 276-283.   Повний текст
 42. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Лишайникові та мохові угруповання чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська ділянка) // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2012. – Вип. 18. – С. 199-206. PDF (381.01 KB)
 43. Цап'юк Л.М., Шумська Н.В. Синтаксономія рослинності водойм м. Івано-Франківськ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50). - C. 28-34. PDF (588.00 KB)
 44. Шевчук О.М. Роль пасовищних екосистем у збереженні біорізноманітності на Південному Сході України / О.М. Шевчук // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 61-66. PDF (637.07 KB)
 45. Felbaba-Klushyna L. Typha shuttleworthii in Ukraine and adjoining regions: tendencies of dynamics of distribution, ecological and coenotic peculiarities // Botanica Serbica. - 2011. - Vol. 35 (2). - P. 121-124. PDF (202.70 KB)
 46. Kuzemko A. A. A role of altitude, latitude and longitude in the distribution of the meadow vegetation in the floodplains of the Northern Ukraine // Annali di botanica. Coenology and plant ecology — Vol. 1, 2011. — S. 73-80. PDF (360.22 KB)
 47. Алëшкина У.М. Растительные сообщества зеленой зоны г. Киева. Том 1: Разнообразие типов растительных сообществ и вопросы их охраны. География и картография растительности. История и перспективы геоботаниче- ских исследований. В сб.: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспекти- вы. Материалы Всероссийской конференции (г. Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). Санкт-Петербург: 2011, с. 7–10.
 48. Альошкіна У. М. Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва / У. М. Альошкіна // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 1. – С. 76–90.   Повний текст
 49. БІЛИК Г. С. Еколого-ценотичні особливості рослинного покриву звалищ твердих по- бутових відходів на території Львівської області // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Том 2(9), № 1. – С. 33-50. – PDF (846.02 KB)
 50. Багрікова Н.О. Про синтаксономію сегетальних угруповань Херсонської області // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 267-275.   Повний текст
 51. Багрикова Н. А. Изучение сегетальной растительности Украины с позиций эколого-флористического подхода: история, современное состояние, перспективы // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2011. – Вып. 5. – С. 11–20. PDF (417.35 KB)
 52. Багрикова Н.А. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ЗЕРНОВЫХ И ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУРАХ КРЫМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25-35 ЛЕТ // В сборнике: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. - 2011. - Том 1. - С. 20-23.(для загрузки див. за назвою збірника)
 53. Байдіков Є.А. ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЗАПЛАВІ РІЧКИ ЮШАНЛИ В УМОВАХ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2011. – № 1. – С. 6-11. PDF (2.91 MB)
 54. Бирзниеце И., Русиня С., Куземко А., Рашомавичиус В. Союзы Arrhenatherion elatioris и Festucion pratensis в Восточной Европе: география и синтаксономия. В сб.: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: Материалы Всероссийской конференции (Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). Санкт-Петербург, 2011, с. 32–34.
 55. Борисова О.В., Чорна Г.А. Матеріали до флори та синтаксономії харових водоростей України // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 1. - С. 105-112.   Повний текст
 56. Боровик Л. П. Стационарные наблюдения за восстановлением степной растительности на залежах в Стрельцовской степи (Луганский природный заповедник) // Збірник наукових праць Луганського природного заповідника. – 2011. – Луганськ. – 2011. – С. 72-92.
 57. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 205-208   Повний текст
 58. Бредіхіна Ю.Л. Загальна характеристика синантропної рослинності Мелітопольського регіону / Ю.Л. Бредіхіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15 – С. 31-34.
 59. Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П. ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 356-370.   Повний текст
 60. Винокуров Д.С. Ключові території Інгульського регіонального екокоридору: характеристика, зв’язки, оптимізація // Чорноморськ. бот. ж. – 2011. – Т. 7, №4. – С. 329-346.   Повний текст
 61. Винокуров Д.С. Синтаксономія вищої водної рослинності долини р. Інгул // Чорноморськ. бот. ж. - 2011. - Т.7, №1. - С. 26-40.   Повний текст
 62. Винокуров Д.С. Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгомонова. Сер. №20. Біологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - №3. – С. 60-66. PDF (236.61 KB)
 63. ГАМУЛЯ Ю.Г., ЗВЯГИНЦЕВА К.А., ЛАЗАРЕВА З.Е. БОРЫ ГОРОДА ХАРЬКОВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 1. – C. 30-37.   Повний текст
 64. Голуб В.Б. Гречушкина Н.А, Сорокин А.Н, Николайчук Л.Ф. Растительные сообщества класса Onosmato polyphyllae-Ptilostemonetea Korzenevskyi 1990 на территории Черноморского побережья Кавказа и Крымского полуострова. Растительность России, 2011, 17–18: 3–16.
 65. Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження // Наукові записки. - 2011. - Том 119, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 40-45. PDF (328.36 KB)
 66. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 4. - С. 491-506.   Повний текст
 67. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.   Повний текст
 68. Данилюк К.М., Борсукевич Л.М. Новий локалітет Рedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceae Vent.) на території України // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 805-808.   Повний текст
 69. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 205-214.   Повний текст
 70. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. V. К ласс Lemnetea R. Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955. - Рстит. России. - 2011. - №17-18. - С. 33-44. PDF (1.39 MB)
 71. Жуков С.П. Диференціація екологічних ніш видів та формування фітоценозів на техногенно порушених землях / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2011. — Вип. 11. — С. 36-41. PDF (244.77 KB)
 72. Карпенко Ю.О. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ЛІСОВИХ ЦЕНОЗІВ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇХ СТІЙКІCТЬ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2011, № 2 (47). - С. 98-101. PDF (136.73 KB)
 73. КОЗАК М.І. ПОВІТРЯНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (КЛАС PHARGMITО-MAGNOCARICETEA, ПОРЯДОК MAGNOCARICETALIA) // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 1 (46). - С. 12-18. PDF (184.39 KB)
 74. Коломійчук В.П., Щербаков Д.В., Малаков П.В. КОВИЛОВІ СТЕПИ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №1. - С. 24-29. PDF (292.43 KB)
 75. Конограй В. А. Аналіз флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй, В. В. Расевич, В. В. Осипенко // Укр. ботан. журн. – 2011. – №4. – С. 509–517.   Повний текст
 76. Куземко А. А. Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток / А. А. Куземко // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2011. - Т. 119. - С. 59-69. PDF (377.72 KB)
 77. Куземко А.А. Концепція асоціації в сучасній фітосоціології // Чорноморський ботанічний журнал. - 2011. - Т. 7, №3. - С. 215-229.   Повний текст
 78. Куземко А.А. Лучно-степова рослинність Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та її зміни унаслідок антропопресії // Інтродукція рослин. — 2011, №2. — С.19-30. PDF (472.73 KB)
 79. Куземко А.А. Степова та лучна рослинність долини річки Гірський Тікич // Вісник Донецького Національного Університету, Сер. А: Природничі науки, 2011. — № 1. — С. 141-150   Повний текст
 80. Куземко А.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України // Укр. ботан. журн. — 2011. — Т.68, №2 — С. 216-226.   Повний текст
 81. Кузярін О.Т. Прируслова деревно-чагарникова рослинність басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 109-118.   Повний текст
 82. Кузярін О.Т. РОСЛИННІСТЬ КЛАСУ ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET R. TX. 1943 БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ (УКРАЇНСЬКА ЧАСТИНА) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Т. 2(9), № 1. - 2011. - 183-206. PDF (520.74 KB)
 83. Лісова Н.О. ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 3 (48). - С. 23-26. PDF (548.80 KB)
 84. Лавров В.В., Блінкова О.І., Плугатар Ю.В. СИНФІТОІНДИКАЦІЯ РЕКРЕАГЕННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ РЕЛІКТОВИХ ЯЛІВЦЕВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ // Агроекологічний журнал. 2011. № 4. С. 76-81. PDF (157.70 KB)
 85. Назаренко Н.М., Куземко А.А. Синтаксони рослинності листяних лісів північного Степу України // Наукові доповіді НУБіП. — 2011. — 2 (24).   Повний текст
 86. Намлієва Л.М. Солончакова рослинність Північно-Західного Приазов'я: закономірності розподілу // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №2. - С. 58-63. PDF (193.90 KB)
 87. Онищенко В.А, Шумська Н.В. Лісова рослинність Галицького НПП // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 427-438.   Повний текст
 88. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. ТЕРЕМКИ (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 1. – C. 56-75.   Повний текст
 89. Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). - Санкт-Петербург, 2011. - Том 1, Том 2. PDF (9.00 MB)
 90. Парпан В.І., Неспляк О.С. КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ПОПИЛОВІДВАЛІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 82-87.   Повний текст
 91. Рыфф Л.Э. ОБ ИСТОРИИ, СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ И ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕТРОФИТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРНОГО КРЫМА ПО МЕТОДУ Ж. БРАУН-БЛАНКЕ // В сборнике: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. - 2011. - Том 1. Разнообразие растительных сообществ и вопросы их охраны. География и картография растительности. История и перспективы геоботанических исследований. – С.-Петербург, 2011. – С. 215 – 219.
 92. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ: РІВЕНЬ КЛАСІВ РОСЛИННОСТІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 80-83.   Повний текст
 93. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: КЛАС QUERCO-FAGETEA BR.-BL ET VLIEG. 1937 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 30-33.   Повний текст
 94. скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 16-19.   Повний текст
 95. Сорока М.І, ОБ'ЄКТИ ОХОРОНИ МЕРЕЖІ NATURA 2000 НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 13-17.   Повний текст
 96. Сорока М.І. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ГІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ РОСЛИННОСТІ НА РОЗТОЧЧІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 71-74.   Повний текст
 97. Старовойтова М.Ю. Етапи і напрямки дослідження вищої водної рослинності басейну річки Сули та їх аналіз // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгомонова. Сер. №20. Біологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - №3. – С. 66-71. PDF (216.72 KB)
 98. Тертишний А. П. Основні типи рослинності північної частини Лівобережного Лісостепу України (Північний лівобережний геоботанічний округ) // Наукові доповіді НУБіП. - 2011. - 24 (2).   Повний текст
 99. Ткаченко  В.С. Синфітоіндикаційна характеристика ділянки “Північна” новоасканійського степу та основні тенденції її екотопічних змін у ХХ та на початку ХХІ ст. Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”, 2011, 13: 22–40.
 100. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Надєіна О.В., Ходосовцева Ю.А., 2011: Лишайникові та мохові угруповання нижньодніпровських арен: синтаксономія та індикація дефляційних процесів. Чорноморськ. бот. ж.,Т.7, № 1: 44-66.   Повний текст
.