Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Вашеняк Ю. А., Дідух Я. П. Біотопи Центрального Поділля // Наукові записки. - 2013. - Том 142, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 42-54. PDF (1.15 MB)
 2. ВАШЕНЯК Ю.А. УЗЛІСНІ УГРУПОВАННЯ КЛАСУ TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI TH. MULLER 1961 НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 210-220.   Повний текст
 3. Винокуров Д.С. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – C. 24-28. PDF (9.43 MB)
 4. Возняк А., Сорока М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УГРУПОВАНЬ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ У МІСЦЯХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. - С. 9-14.   Повний текст
 5. Гайова Ю.Ю. ПОШИРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ AEGOPODIO-PARIETARIETUM OFFICINALIS НА ТЕРИТОРІЇ МОШНОГІРСЬКОГО КРЯЖУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 46-52.   Повний текст
 6. Гайова Ю.Ю., Коротченко І.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ З УЧАСТЮ DAPHNE CNEORUM L. НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 27-33.   Повний текст
 7. Гапон С. В. Бріоугруповання природних типів рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 257-264. PDF (333.06 KB)
 8. Гапон С.В. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОХОВОЇ РОСЛИННОСТІ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 392-397.   Повний текст
 9. Гончаренко І. В. Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром / І. В. Гончаренко, О. О. Сенчило, Я. П. Дідух // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 485-496. PDF (1.17 MB)
 10. Гончаренко І. В., Ігнатюк О. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація // Екологія та ноосферологія. - 2013. - Т. 24, № 3–4. - С. 51-63.   Повний текст
 11. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. ЕКОЛОГО-ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6. - С. 715-722.   Повний текст
 12. Давидов Д.А. ОЦІНКА СИНАНТРОПІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ УГРУПОВАНЬ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 5. - С. 630-634.   Повний текст
 13. Дацюк В. В. Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини / В. В. Дацюк, І. П. Логвиненко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 451-458. PDF (305.66 KB)
 14. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.   Повний текст
 15. Коваленко О. А. Угруповання асоціації Sagino procumbentis–Bryetum argentei Diemont et al. 1940 в урбаноекосистемах Пирятина (Полтавська обл.) та Києва / О. А. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 559-571. PDF (1.87 MB)
 16. Коваленко О.А. Рослинні угруповання Національного природного парку ,,Пирятинський“ під охороною ,,Зеленої книги України“ / О.А. Коваленко // Заповідна справа в Україні. – 2013. – № 2. – С. 68–80.
 17. КОЗАК О.М., ДІДУХ Я.П. СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – C. 541-549,   Повний текст
 18. Коніщук В.В. Екологічні особливості та сукцесії боліт Поліського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 69-74. PDF (3.26 MB)
 19. Куземко А.А. Квіткові натюрморти 18-19 століття як джерело інформації про квіткове оформлення історичних парків // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2013. — Вип. 9. — С.38-50.   Повний текст
 20. КУЗЕМКО А.А. СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ IN SITU ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 71-75.   Повний текст
 21. Кузь І. А. Синтаксономія рослинності боліт Середнього Придністров’я (клас Phragmitо-Magnocaricetea, порядок Phragmitetalia): характеристика синтаксонів, синекологія та синхорологія / І. А. Кузь // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 214-225. PDF (365.68 KB)
 22. Лисенко Г., Данилик І. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 62. – С. 203-215.   Повний текст
 23. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ДИНАМІКА І АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2013. — № 3 (56). - С. 23-27. PDF (2.15 MB)
 24. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 418-422.   Повний текст
 25. Любіньська Л.Г. ДИНАМІКА І АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2013, № 3 (56). - C. 23-27. PDF (2.15 MB)
 26. Міронова Н.Г. РОСЛИННІСТЬ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ЕКОТОНІВ ТЕХНОГЕННИХ ОЗЕР МАЛОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. - С. 341-346.   Повний текст
 27. Москалець В. В., Москалець Т. З. Особливості стану сегетальної рослинності в агрофітоцеозах тритикале озимого на синекологічному рівні // Наукові доповіді НУБіП. - 2013. - 2 (38).   Повний текст
 28. ОНИЩЕНКО В.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ УР. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС (М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 93-116.   Повний текст
 29. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. БИЧОК (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ)// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 395-403.   Повний текст
 30. Панченко С.М., Клименко А.А. Эколого-ценотические особенности популяций Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) в Деснянском биосферном резервате (Украина) и вопросы его охраны // Бюллетень Брянского отделения РБО. – 2013, №2. – С. 62 – 67.   Повний текст
 31. Парпан В.І., Стойко С.М., Парпан Т.В. ЕКОЛОГІЧНА ТА ФІТОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ FAGETA SYLVATICAE УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОЇ ПЛОЩІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 361-368.   Повний текст
 32. Санісло Я.П., Будніков Г.Б. Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 5-16 PDF (1.19 MB)
 33. Скробала В.М. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 17-21.   Повний текст
 34. Сорока М.І. ПРОБЛЕМИ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИНТАКСОНІВ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 40-45.   Повний текст
 35. СОСНОВСЬКА С. В., ДАНИЛИК І. М. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ CAREX PAUCIFLORA LIGHTF. (CYPERACEAE JUSS.) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 359-365.   Повний текст
 36. Федоненко О. В., Поздній Є. В. Екологічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. - 2013. - № 1 (13). - С. 60-65. PDF (173.53 KB)
 37. Фельбаба-Клушина Л. М., Гасинець Я.С., Пущак В. І. Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 136-138. PDF (272.87 KB)
 38. Чурілов А.М., Якубенко Б.Є. ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 82-88.   Повний текст
 39. Шевчук І.О., Борсукевич Л.М., Хамар І.С. Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку // Studia biologica. – 2013. – T. 7, N1. – C. 149-158.   Повний текст
 40. Шумська Н. В. Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку / Н. В. Шумська // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 330-348. PDF (580.76 KB)
 41. Якубенко Б. Є., Григорюк І.П., Чурілов А. М. ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 5, №5-6, 2013. - С. PDF (490.77 KB)
 42. Яроцька М.О. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЛОРИСТИЧНОЇ ТА ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ЛІСІВ ДОЛИНИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // Біологічний вісник МДПУ. - 2013. №1. - С. 147-165. PDF (761.59 KB)
 43. Borsukevych L. The distribution, ecology and phytosociology of rare Potamogeton species in central part of Western Ukraine // Natural human environment: Danger, protection, education: Monographs of the University of Ecology and Management in Warsaw. – Warsaw, 2012. – P. 123-134. PDF (412.70 KB)
 44. Dengler J., Todorova S., Becker T., Boch S., Chytrý M., Diekmann M., Dolnik C., Dupré C., Giusso del Galdo G. P., Guarino R., Jeschke M., Kiehl K., Kuzemko A., Löbel S., Otýpková Z., Pedashenko H., Peet R. K., Ruprecht E., Szabó A., Tsiripidis I. & Vassilev K. Database Species-Area Relationships in Palaearctic Grasslands // Biodiversity & Ecology. Special Volume: Vegetation databases for the 21st century, edited by Jürgen Dengler, Jens Oldeland, Florian Jansen, Milan Chytrý, Jörg Ewald, Manfred Finckh, Falko Glöckler, Gabriela Lopez-Gonzalez, Robert K. Peet & Joop H.J. Schaminée. — 2012. — 321–322.   Повний текст
 45. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Обгрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні // Чорномор. ботан. журн. – 2012. – 8, 3. – С.252-257. PDF (137.24 KB)
 46. Андрієнко Т.Л. Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення «Заплава річки Стохід» (Волинська область)// Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 5. - С. 638-643.   Повний текст
 47. Бланкова А. І. Стан рослинного покриву ландшафтного заказника місцевого значення «Градіївський» в умовах антропогенного впливу // Наукові доповіді НУБіП. - 2012. - 2 (31).   Повний текст
 48. Дідух Я. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки // Наукові записки. - 2012. - Том 132, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 41-48. PDF (654.44 KB)
 49. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля // Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 6. - С. 789-817.   Повний текст
 50. Жуков С.П. К методике определения организации и устойчивости фитоценозов в ходе их развития развития на отвалах угольных шахт / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 19-24. PDF (383.80 KB)
 51. Козак М. І., Григорчук І. Д. Вища водна рослинність Кам’янецького Придністров’я (порядок Potametalia союз Мagnopotamion) // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Біол. науки. – 2012. – № 2. – С. 109-116.   Повний текст
 52. Козырь Н.С. Синтаксономия лесной растительности природно-заповедного фонда г. Киев // Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: Збірник наук. праць за матер. міжнар. інтернет-симпозіуму до 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності д-ра біол. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Злобіна Ю.А. (2-4 квітня 2012 р., Суми).- С. 65-70. PDF (6.36 MB)
 53. КОЛОМІЙЧУК В.П. СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ БЕРДЯНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТА ЇЇ ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.) // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 104. - С. 11-17. PDF (275.38 KB)
 54. Конякін С. М. Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району. /С. М. Конякін, В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– Вип. 2 (215). – С. 67–72.
 55. КонякінС . М., Конограй В. А. Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– №39 (252). – С. 66–72.   Повний текст
 56. Корженевский В.В., Квитницкая А.А., Едигарян З.Ф., Лыскович З.Ф. ФИТОИНДИКАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. - 2012. - Вып. 104. - С. 17-21. PDF (199.70 KB)
 57. Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №2. — С. 190-202.   Повний текст
 58. Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №1. — С. 28-45.   Повний текст
 59. Куземко А.А. Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав’яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Черкаського університету. Серія «Біол. наки». — 2012. — Вип. №2 (215). — С. 79-84.   Повний текст
 60. Куземко А.А. Ретроспективний аналіз генезису лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2012. — №8. — С.24-34.   Повний текст
 61. Кучеревський В. В. Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.) / В. В. Кучеревський, Т. А. Провоженко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 257-264. PDF (153.11 KB)
 62. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А. Chamaecytiseta granitici – нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України // Укр. ботан. журн.– 2012.– 69(5).– С. 644–651.   Повний текст
 63. Лисенко Г., Данилик І., Кіш Р., Беднарська І. Екотопічні особливості осередків ксеротермної рослинності Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 52-65.   Повний текст
 64. Мала Ю. І. Грабові ліси на південній межі поширення / Ю. І. Мала // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 265-283. PDF (1.05 MB)
 65. Назаренко Н.М. Еколого-ценотична структура байрачних дібров Північного Степу України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2 . – С. 46 –56.   Повний текст
 66. Остапко В.М. Флора и растительность отделения «Трехизбенская степь» Луганского природного заповедника / В.М. Остапко, Т.В. Сова, А.С. Назаренко, Ю.В. Ибатулина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 67-74. PDF (737.47 KB)
 67. Попович С.Ю., Сотник Л.П. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "ШАЦЬКИЙ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 36-41.   Повний текст
 68. Приходько С.А. Синтаксономічна різноманітність рослинності Південного Сходу України в аспекті синфітосозології / С.А. Приходько, В.М. Остапко, Л.В. Купрюшина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 53-60. PDF (718.55 KB)
 69. РАГУЛІНА М.Є., ІСІКОВ В.П. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГA КРИМУ // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 105 - С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 70. Сорока М.І. ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 8-13.   Повний текст
 71. Сорока М.І. ЛУЧНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ ГАВРИЛОВОЇ ГОРИ (УКРАЇНСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ) // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 15-22.   Повний текст
 72. Устименко П. М., Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 4. - С. 354-361. PDF (345.35 KB)
 73. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Лишайникові та мохові угруповання чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська ділянка) // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2012. – Вип. 18. – С. 199-206. PDF (381.01 KB)
 74. Цап'юк Л.М., Шумська Н.В. Синтаксономія рослинності водойм м. Івано-Франківськ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50). - C. 28-34. PDF (588.00 KB)
 75. Шевчук О.М. Роль пасовищних екосистем у збереженні біорізноманітності на Південному Сході України / О.М. Шевчук // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 61-66. PDF (637.07 KB)
 76. Kuzemko A. A. A role of altitude, latitude and longitude in the distribution of the meadow vegetation in the floodplains of the Northern Ukraine // Annali di botanica. Coenology and plant ecology — Vol. 1, 2011. — S. 73-80.   Повний текст
 77. Багрікова Н.О. Про синтаксономію сегетальних угруповань Херсонської області // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 267-275.   Повний текст
 78. Багрикова Н. А. Изучение сегетальной растительности Украины с позиций эколого-флористического подхода: история, современное состояние, перспективы // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2011. – Вып. 5. – С. 11–20. PDF (417.35 KB)
 79. Байдіков Є.А. ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЗАПЛАВІ РІЧКИ ЮШАНЛИ В УМОВАХ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2011. – № 1. – С. 6-11. PDF (2.91 MB)
 80. Борисова О.В., Чорна Г.А. Матеріали до флори та синтаксономії харових водоростей України // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 1. - С. 105-112.   Повний текст
 81. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 205-208   Повний текст
 82. Бредіхіна Ю.Л. Загальна характеристика синантропної рослинності Мелітопольського регіону / Ю.Л. Бредіхіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15 – С. 31-34.
 83. Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П. ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 356-370.   Повний текст
 84. Винокуров Д.С. Ключові території Інгульського регіонального екокоридору: характеристика, зв’язки, оптимізація // Чорноморськ. бот. ж. – 2011. – Т. 7, №4. – С. 329-346.   Повний текст
 85. Винокуров Д.С. Синтаксономія вищої водної рослинності долини р. Інгул // Чорноморськ. бот. ж. - 2011. - Т.7, №1. - С. 26-40.   Повний текст
 86. Винокуров Д.С. Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгомонова. Сер. №20. Біологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - №3. – С. 60-66.
 87. ГАМУЛЯ Ю.Г., ЗВЯГИНЦЕВА К.А., ЛАЗАРЕВА З.Е. БОРЫ ГОРОДА ХАРЬКОВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 1. – C. 30-37.   Повний текст
 88. Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження // Наукові записки. - 2011. - Том 119, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 40-45. PDF (328.36 KB)
 89. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 4. - С. 491-506.   Повний текст
 90. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.   Повний текст
 91. Данилюк К.М., Борсукевич Л.М. Новий локалітет Рedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceae Vent.) на території України // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 805-808.   Повний текст
 92. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 205-214.   Повний текст
 93. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. V. К ласс Lemnetea R. Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955. - Рстит. России. - 2011. - №17-18. - С. 33-44. PDF (1.39 MB)
 94. Жуков С.П. Диференціація екологічних ніш видів та формування фітоценозів на техногенно порушених землях / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2011. — Вип. 11. — С. 36-41. PDF (244.77 KB)
 95. Карпенко Ю.О. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ЛІСОВИХ ЦЕНОЗІВ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇХ СТІЙКІCТЬ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2011, № 2 (47). - С. 98-101. PDF (136.73 KB)
 96. КОЗАК М.І. ПОВІТРЯНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (КЛАС PHARGMITО-MAGNOCARICETEA, ПОРЯДОК MAGNOCARICETALIA) // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 1 (46). - С. 12-18. PDF (10.14 MB)
 97. Коломійчук В.П., Щербаков Д.В., Малаков П.В. КОВИЛОВІ СТЕПИ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №1. - С. 24-29. PDF (292.43 KB)
 98. Конограй В. А. Аналіз флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй, В. В. Расевич, В. В. Осипенко // Укр. ботан. журн. – 2011. – №4. – С. 509–517.   Повний текст
 99. Куземко А. А. Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток / А. А. Куземко // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2011. - Т. 119. - С. 59-69. PDF (377.72 KB)
 100. Куземко А.А. Концепція асоціації в сучасній фітосоціології // Чорноморський ботанічний журнал. - 2011. - Т. 7, №3. - С. 215-229.   Повний текст
.