Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Рубцов Н.И. Краткий обзор типов растительности Крыма // Ботан. журн. — 1958. — 43, № 4. — С. 571—577.   Повний текст
 2. Амелін І.С. До питання про класифікацію рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 78-86.   Повний текст
 3. Білик Г. І. Рослинність заповідника «Михайлівська цілина» та її зміни під впливом господарської діяльності людини // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 26-39.   Повний текст
 4. Білик Г.І. Низинні засолені луки північної частини лівобережжя Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 2. – С. 3-12.   Повний текст
 5. Брадіс Є.М. Рослинність східної частини Малого Полісся та питання ботаніко-географічного районування західних областей УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 3-13.   Повний текст
 6. Зайченко Н.І. Заплавні луки Дніпра біля села Вишеньки, Бориспільського району, Київської області // Наукові записки Київського державного університету. – 1957. – Т. 16, вип. 1. Праці Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна № 25. – С. 131–136. DJVU (958.63 KB)
 7. Климентов Л. В. Изменение в характере растительности и ландшафте днестровской поймы, происшедшие за последние 150–200 лет в связи с процессом ее заиления и воздействия человека / Л. В. Климентов // Научная сессия, посвященная 100–летию со дня рождения Г. И. Танфильева. Тез. докл 29–31 марта 1957 г. – Одесса: Одес. ун–т, 1957. – С. 115–119.
 8. Комендар В.І, До питання про динаміку рослинних поясів у Східних Карпатах // // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 15-26.   Повний текст
 9. Мулярчук С.О. Суходільні та низинні луки Чepнігівського Поліссся // Укр.ботан.журн. - 1957, т. 14 №2. - с. 14-23.   Повний текст
 10. Поварніцин В.О. Принципи класифікації лісової рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 81-92.   Повний текст
 11. Рослинність засолених угідь лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Геоботан. зб. Ін-ту ботаніки АН УРСР. К., 1957
 12. Шевченко С.В. Типы горных лесов Горган // Науч. зап. Львов. лесотехн. ин-та. - 1957. - Вип. 3. - С. 197-216.
 13. Kocтантинова А.Г. Растительность поймы р. Днестр и его притока Тисменицы в Дрогобычской области // Уч. зап. Харьков. ун-та. – 1956. – 72. – С. 165-195.
 14. Афанасьєв Д.Я. Класифікація рослинності Української РСР / [Д.Я. Афанасьєв, Г.І. Білик, Є.М. Брадіс, Ф.О. Гринь] // Укр. ботан. журн. – 1956. – 13, № 4. – С. 63–82.   Повний текст
 15. Брадіс Є.М. Про класифікацію рослинності боліт Української РСР // Укр. ботан. журн. – 1956. – 13, № 3.   Повний текст
 16. Коліщук В.Г. Букові праліси Закарпаття // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1956. - 5 - С.150-166.   Повний текст
 17. Малиновський К.А., Бережний І.В. Матеріали до вивчення чагарничкових і напівчагарничкових пустищ східних Карпат // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1956. - 5 - С.81-110. PDF (2.92 MB)
 18. Привалова Л.А. Растительный покров восточного нагорья Крыма и его хозяйственное использование. Тр. Никит ботан. сада, 1956, 26: 153.
 19. Білик Г.І. Рослинні комплекси лівобережжя середнього Придніпров'я // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 46-66.   Повний текст
 20. Барбарич А.І. Флора і рослинність Полісся Української РСР // Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. - К.:Київ. ун-т, 1955. -С. 269-319. DJVU (1.73 MB)
 21. Бухало М.А.Водно-болотная растительность озер Заболотьевского района Волынской области // Допов. та повідомл. Львів. ун-ту. – 1955. - Вип. 5, ч. ІІ. – С. 4-7.
 22. Бухало М.О. Растительность группы озер Песочное и Домашнее, Заболотьевского района на Волыни // Допов. та повідомл. Львів. ун-ту. – 1955. - Вип. 5, ч. ІІ. – С. 7-9.
 23. Комендар В. І. Характер верхньої межі лісу на хребті Чорногора в Радянських Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 4. – С. 75-84.   Повний текст
 24. Малиновський К.А., Мельничук В.М. Рослинність Боржавських полонин, їх кормова характеристика та шляхи поліпшення // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1955. - 4 - С.113-128. PDF (2.25 MB)
 25. Поварніцин В.О. Лісова рослинність поліської частини Ровенської області // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 51-63.   Повний текст
 26. Алексеенко М.И. К вопросу о динамике растительности песков Нижнего Днепра в связи с проблемой их закрепления и освоения // Вопросы улучшения кормовой базы в степной, полупустынной и пустынной зонах СССР. - М., Л.: Изд-во АН СССР, 1954. - С. 155-161.
 27. Білик Г.І. До класифікації галофільної рослинності УРСР // Ботан. журн. АН УРСР. – 1954. – 11, № 4. – С. 45-58.   Повний текст
 28. Брадіс Є.М., Зап’ятова О.О. Високогірна рослинність // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 137-210.
 29. Гринь Ф.О. Вільхові ліси // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: АН УРСР, 1954. – С. 38-41.
 30. Гринь Ф.О. Про минуле і сучасне лісових гайків на Нижньодніпровських пісках // Укр. ботан. журн. – 1954. – 11, №1. – С. 45-54.   Повний текст
 31. Гринь Ф.О., Косець М.І. Лісова рослинність Радянських Карпат та її народногосподарське значення. У кн.: Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. – К., 1954. – С. 305–312. DJVU (118.56 KB)
 32. Комендар В.І. Соснове криволісся хребта Чорногора в Східних Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1954. – 11, № 3. – С. 67-80.   Повний текст
 33. Шишова Є.І. Лісні асоціації району Львова і умови їх відновлення // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. – 1954. – 26, вип. 7. – С. 85-104.
 34. Альбицкая М.А. Очерк растительности Мелитопольского и Акимовского районов Запорожской области // Сборник работ биол. ф-та ДГУ. - К.: КГУ, 1953. - Т. 38. - С. 21-26.
 35. Альбицька М.О. До питання про формування трав'яної рослинності в штучних лісах степової зони Української РСР // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 51-56.   Повний текст
 36. Артемчук І. В. Гірські луки Чернівецької області та щляхи їх поліпшення // Укр. ботан. журн. – 1953. – Т. 10, № 4. – С. 24-32.   Повний текст
 37. Білик Г.І. Сіножаті і пасовища Півдня УРСР, їх раціональне використання та поліпшення // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 45-58.   Повний текст
 38. Барбарич А.І. Острівне поширення ялини на Українському Поліссі// Ботан. журн. АН УРСР. – 1953, т. X, № 3. – С. 52-55.   Повний текст
 39. Бельгард О.Л. Комплексне дослідження штучних лісів степової зони Української РСР // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 43-50.   Повний текст
 40. Гурская Е. А. Материалы к изучению высшей водной растительности пойменных водоемов реки Днестра / Е. А. Гурская // Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов северо–западного Причерноморья. – Вып. 2. – Одесса, 1953. – С. 75–79.
 41. Зеров К.К. Зарастание водоемов нижнего Днепра и возможное изменение их растительности в связи с созданием Каховского водохранилища // Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К., 1953. – С. 15-31.
 42. Климентов Л. В. Плавы низовьев Днестра и Днепра, их генезис и некоторые свойства / Л. В. Климентов // Укр. ботан. журн. – 1953. – Т. 10, № 3. – С. 34–42   Повний текст
 43. Косець М.I. Нарис лісової рослинності Львівської області УРСР / М.І. Косець // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 75-85.   Повний текст
 44. Погребняк И. И. Донная растительность Днестровского лимана и низовьев Днестра / И. И. Погребняк // Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов Северо–Западного Причерноморья. – Вып. 2. – Изд. Киевского гос. ун–та им. Т. Г. Шевченко, 1953. – С. 63–75.
 45. Білик Г.І. Рослинність зони зрощення півдня Української РСР і раціональне її використання // Укр. ботан. журн. – 1952. – 9, № 1.   Повний текст
 46. Білик Г.І. Рослинність подів у Баштанському районі Миколаївської області // Укр. ботан. журн. – 1952. – 9, № 2.   Повний текст
 47. Бельгард А.Л. Руководящие принципы типологии естественных и искуственных лесов степной зоны УССР // Труды республ. конф. по степному лесоразведению. - К., 1952.
 48. Береговий П.М. Рослинність заплави р. Псла в межах південного лісостепу .. Праці Канів. Біогеогр. Заповідника. – 1952.– 11, Вип. 5, №40. – С. 5-44. PDF (5.06 MB)
 49. Зеров Д.К. Нарис розвитку рослинності на терторії Української РСР в четвертинному періоді на основі палеоботанічних досліджень // // Ботан. журн. АН УРСР. – 1952. - 9, № 4. - С. 5-19.   Повний текст
 50. Флоровский А.М. Принципы классификации плавневых лесов УССР // Масивное лесоразведение и выращивание посадочного материала. – К.: АН УССР, 1952. – С. 5-53.
 51. Афанасьєв Д.Я. Геоботанічний нарис Нижньодніпровських плавнів // Ботан. журн. АН УРСР. – 1951. - 8, № 2.   Повний текст
 52. Брадіс Є.М. Болота гірської частини Закарпатської області // Укр. ботан. журн. — 1951. — 8(1). — С. 33—46.   Повний текст
 53. Грабарь В.А. Очерк растительности бассейна р. Тересвы // Наук. зап. Ужгород. держ. ун- ту. Біол. серія, т. ІV. — Ужгород, 1951. — С. 25—27.
 54. Лазаренко А.С. Мохова рослинність вогких гранітних скель р. Тясмина // Наук. зап. Львів. наук.-природ. музею АН УРСР. — 1951. — 1. — С. 40–49.   Повний текст
 55. Чернова Н.И. Растительный покров западных яйл и их хозяйственное значение. Тр. Никитск. бот.сада, 1951, 25(3): 11–188.
 56. Альбицкая М.А., Бельгард А. Л. О взаимоотношении древесно-кустарниковой и травянистой растительности в исскуственных лесах Днепропетровщины // Ботан. журн. АН СССР. - 1950. - № 3.   Повний текст
 57. Афанасьєв Д.Я. Основні типи лук заплави середнього лісостепового Дніпра // Ботан. журн. АН УРСР. – 1950. - № 3 (7). – с. 80-94.   Повний текст
 58. Гринь Ф.О. Нарис лісової рослинності Тернопільської області// Укр. ботан. журн. – 1950, т. VII, № 1. – С. 34-50.   Повний текст
 59. Зеров Д.К.Основные черты послеледниковой истории растительности УССР // Труды конф. по споро-пыльцевому анализу. – М., 1950. –С. 43-61.
 60. Поварніцин В.О. Ліси Закарпаття // Ботан. журн. АН УРСР. — 1950. — 7, № 3. — С. 66—79.   Повний текст
 61. Сакало Д.І. Фрагменти лукових степів у районі Придеснянського плато // Ботанічний журнал АН УРСР, т.7 №7. – 1950.   Повний текст
 62. Бiлик Г.I. Заплавнi луки р. Пiвн. Дiнця //Ботан. журн. АН УРСР. – 1949. – 6(4). – С. 10–32.   Повний текст
 63. Білик Г.І. Заплавні луки Північного Дінця // Ботан. журн. АН УРСР. - 1949. - 6, №4.   Повний текст
 64. Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області // Укр. ботан. журн. – 1949. – 6, № 1 – С. 42-57.   Повний текст
 65. Котов М. І. Гірські соснові бори як проблема історичної ботанічної географії / М. І. Котов // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – Т. 6, № 1/2. – С. 53-59.   Повний текст
 66. Харкевич С. С. Про флору й рослиннiсть гiрської частини Закарпатської областi УРСР / Харкевич С. С. // Студ. наук. працi КДУ. – 1949. – 8. – С. 56-59.
 67. Акимова Н.П. К сезонной динамике дубрав Присамарья // Науч. зап. ДГУ. - Т. 32. - 1948
 68. Білик Г.І. Рослинність Дністро-Бузького байрачного степу // Ботан. журн. АН УРСР. - 1948. - 4, №2. - С. 53-60.   Повний текст
 69. Бельгард А. Л. Об амфиценозах / А. Л. Бельгард // Науч. зап. ДГУ. – Д. : ДГУ, 1948. – С. 87-89.
 70. Вульф Е.В. Крымская яйла и ее растительность. Труды Никитск. Бот. сада, 1948, 25(1–2): 49– 67.
 71. Гроссгейм А. А. Некоторые данные о растительности ныне затопленных песчаных островов Днепра близ Днепропетровска / А. А. Гроссгейм // Сб. работ биол. фак-та Днепропетровского ун-та. – Днепропетровск, 1948. – С. 3–32.
 72. Сидельник Н. А. Типы зарастания водоемов долины порожистого Днепра и Самары Днепровской / Н. А. Сидельник // Вестник НИИ ин-та гидробиол. Днепропетр. ун-та. – Днепропетровск, 1948. – Т. 8. – С. 9–11.
 73. Шалыт М.С. О растительности Присивашья (К вопросу о существовании "полынных степей" на юге Украины и в степном Крыму) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 1948. – Т. 53, вып. 6. – С. 53–66. DJVU (166.73 KB)
 74. Алексеев А.Д. Пойменные луга Харьковской области. Сообщение 1-ое // Записки Харьковского сельськохозяйственного института. – 1947. – Т. 6 (43). – С. 95–98. DJVU (137.46 KB)
 75. Білик Г.І. Заплавні луки р. Вовчої (ліва притока р. Північного Дінця) // Ботан. журн. АН УРСР. - 1947. - 4, №3-4.   Повний текст
 76. Бельгард А. Л. Древесно-кустарниковая растительность юго-востока УССР /. А. Л. Бельгард // Растительный и животный мир юго-востока УССР. – К. : КГУ, 1947. – С. 27-39.
 77. Климентов Л. В. Плави пониззя рік південного заходу України / Л. В. Климентов // Тези доп. Одес. ун–ту. – Одеса, 1947. – С. 121–122.
 78. Косець М.І. Букові ліси Західного Поділля // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 4, № 3/4. – С. 101-114.   Повний текст
 79. Котов М.І. Гірські соснові бори як проблема історичної ботанічної географії // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 6, № 1/2. – С. 53-59.   Повний текст
 80. Ярошенко П. Д. Нариси рослинностi Закарпатської областi / П. Д. Ярошенко // Науковi записки Ужгородського державного унiверситету. – 1947. – 1. – С. 87-95.
 81. Білик Г.І. Геоботанічний опис басейну ріки Молочної і Молочного лиману // Бот. журн. АН УРСР. – 1946. – Т. ІІІ, № 1-2. – С. 55-68.   Повний текст
 82. Ильинский А. П. Растительность Советских Карпат / А. П. Ильинский – М. : Бюллетень МОИП, 1945. – 1. – С. 37-44 DJVU (262.41 KB)
 83. Зеров К.К. Вища водна рослинність заплавних водойм верхнього і середнього Дніпра // Тр. ін-ту гідробіол. – 1941. - № 20.
 84. Котов М.І. Рослинність і флора заповідника Гористе та його околиць // Природа заповідника "Гористе".- К.: Вид-во АН УРСР. - 1941. - Вип. 1. - С. 95-117.
 85. Білик Г.І. Екологічні ряди галофільних фітоценозів приморської смуги УРСР // Ботан. журн. - 1940. - 1, №3/4. - С. 325-331.   Повний текст
 86. Бельгард А. Л. Байрачные леса бывшей порожистой части Днепра / А. Л. Бельгард // Научн. зап. ДГУ. – Д. : ДГУ, 1940. – С. 99-104.
 87. Бельгард А.Л., Кириченко Т.Ф. Леса долины р. Орели // Сборник работ биофака ДГУ. - Т. ІІІ. - 1940
 88. Брадис Е.М. К познанию торфяников юга Украины // Укр. ботан. журн. - 1940. - 1. - №3/4. - С. 307-323.   Повний текст
 89. Котов М.І. Геоботанічний нарис південної частини Вінницької області // Ботан. журн. АН УРСР. - 1940. - 1, №2 - С.   Повний текст
 90. Котов М.І., Карнаух Є.Д. Рослинність заповідників Сталінської області // Ботан. журн. АН УРСР. - 1940. - 1, №3/4. - С. 336-352.   Повний текст
 91. Лавренко Е.М. Сфагновьіе болота бассейна р. Донца // Геоботаника. - Вьіп. 4. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940.
 92. Panek J. Roślinność stepowa i naskalna lessowego Wołynia // Rocznik wolynski. − 1939. − №7. − S. 22-66.
 93. Білик Г.І. До класифікації галофільної рослинності УРСР // Ботан. журн АН УРСР. - 1939, N20.   Повний текст
 94. Бачуріна Г.Ф. Рослинність і стратиграфія Придніпровських боліт // Ботан. журн АН УРСР. - 1939, N20 (28). - С. 7-77.   Повний текст
 95. Бельгард А.Л. Надсамарські байрачні ліси // Збірник робіт біофаку ДДУ. - 1939
 96. Бельгард А.Л., Кириченко Т.Ф. Заплавні ліси Середнього Дніпра // Збірник робіт біофаку ДДУ. - 1939
 97. Зеров К.К. Вища водна рослинність водойм Дніпра в околицях заповідника АН УРСР «Гористе» // Тр. ін-ту гідробіол. АН УССР. – 1939. - № 17.
 98. Зоз І.Г. Хорольські болота // Геоботан. збірн. – К., 1939. – № 2. – С. 111-116.
 99. Корещук К. Е. Растительность Обуховско-Каменского массива // Зб. пр. Дніпропетр. бот. саду. – 1939. – № 4. – С. 117–125.
 100. Котов М. І. Рослинність крутих схилів і відслонень каменистих порід Донецького кряжу та освоєння їх сільським і лісним господарством // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 23/31. – С.27-47. DJVU (2.13 MB)
.