Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  | 

 1. Білик Г.І. Засолені луки Лівобережного Придніпров’я, їх раціональне використання та поліпшення // Укр. ботан. журн. - 1963. - 20, № 2. - С. 87-96.   Повний текст
 2. Балашов Л.С. Загальна характеристика рослинності долини р. Снов // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ: Вид. АН УССР, 1963. – С. 105-152. DJVU (1.24 MB)
 3. Бачуріна Г. Ф. Мезотрофна і оліготрофна стадії розвитку боліт в басейні р. Уж в межах Центрального Полісся / Г. Ф. Бачуріна. // Український ботанічний журнал. – 1963. – Т. ХХ. – № 3. - С. 81-93.   Повний текст
 4. Ермоленко Е.Д. Некоторые данные о сезонной динамике травяного покрова полезащитных лесных полос // Труды Научно-исследовательского института биологии и биологического факультета Харьковского государственного университета им. А.М. Горького. – 1963. – Т. 37. Ботанические работы. – С. 39–44. DJVU (281.40 KB)
 5. Заверуха Б.В. Нарис рослинності Кременецьких гір // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ: Вид. АН УССР, 1963. – С. 81-103. PDF (3.26 MB)
 6. Заверуха Б.В. Нарис рослинності Кременецьких гір та використання рослинних ресурсів. — В кн.: Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля. - 1963. - С. 95-98. DJVU (234.63 KB)
 7. Константінова А.Г. Піскова рослинність Луганської області та її значення для закріплення пісків // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 1. – С. 73-78.   Повний текст
 8. Корелякова І.А. Водна рослинність русла і водойм додаткової системи верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 2. – С. 80-86.   Повний текст
 9. Корелякова І.А. Заростання заплавних водойм верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 5. – С. 87-92.   Повний текст
 10. Корелякова І.Л. Водна рослинність русла і водойм додаткової системи верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 2. – С. 80-87.   Повний текст
 11. Корелякова І.Л. Екологічна характеристика водної рослинності Верхнього Дніпра // Питання екології і ценології водних організмів Дніпра. – К., 1963. – С. 3-14.
 12. Пашкевич Г.О. Історія рослинності Житомирського Полісся в голоцені за даними спорово-пилкових досліджень // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 6. – С. 52-62.   Повний текст
 13. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Лучна рослинність долини верхнього Дністра. У зб.: Питання фізіології, фітоембріології та флори України. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 153–179. DJVU (559.62 KB)
 14. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Рослинність боліт долини Верхнього Дністра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 1. – С. 93-101.   Повний текст
 15. Афанасьєв Д.Я. О лугах Полесья. В кн «Геоботаническое изучение лугов». Изд-во АН БССР. В.4. — Минск, — 1962. DJVU (168.43 KB)
 16. Білик Г.І., Брадіс Є.М. Геоботанічне районування Української РСР // Укр. ботан. журн. – 1962. – 19, № 4. – С. 23-32   Повний текст
 17. Балашов Л.С. Рослинність мезотрофних боліт долини р. Снов // Укр. ботан. журн. — 1962. — 19, №1. — С. 64–72.
 18. Бойко М. П. Рослинність Підліської гори біля с. Підлісся Одеського району Львівської області // Укр. ботан. журн. –1962. – Т. 19. – N 5. – С. 68–72.
 19. Боч М.С., Рубцов Н.И. О болотных массивах западных ра йонов Подольской возвышености // Ботан. журн. — 1962. — № 4. — С. 506—518.   Повний текст
 20. Бухало М.О. Широколистяні ліси формації Carpineta в Гологорах на Західному Поділлі // Bicн. Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. - 1962, вип. I. - с. 30-44.
 21. Горохова З.Н., Козлова Т.К. Деякі дані про гірські ліси Чернівецької області // Щорічник Українського ботанічного товариства. – 1962. – № 3. – С. 61–62. DJVU (23.26 KB)
 22. Климентов Л. В. До характеристики осокових купин та купинників пригирлових плавнів Дністра та Дніпра // Щорічник Укр. ботан. т–ва. – 1962. – № 3. – С. 72–73.
 23. Климентов Л. В. Сдвиги в ландшафте и растительности приустьевой части поймы нижнего Днестра и ее плавней // Труды Одесского госуниверситета. Серия геолог. и геогр. наук. – 1962. – 152, вып. 9. – С. 93–107.
 24. Коліщук В.Г. До характеристики типів ялинових і букових лісів Карпат за вологістю грунту // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1962. - 10 - С. 33-44.   Повний текст
 25. Малиновський К.А. Історія вивчення флори і рослинності Українських Карпат І. Австро-Угорський період (1772-1918 рр) // Щорічн. УБТ. – 1962. - № 3. – С. 77.
 26. Малиновський К.А. Вологість грунту деяких трав'янистих асоціацій субальпійського поясу Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1962. - 10 - С. 22-32.   Повний текст
 27. Моляка О.Н. Рослинність заплавних лісів р. Рось і її приток // Щорічник Українського ботанічного товариства. – 1962. – № 3. – С. 79–81. DJVU (26.20 KB)
 28. Мулярчук С.О. До історії досліджень флори та рослинності Чернігівської області // Наук. записки (Серія природничих наук) Ніжинського педінституту. — 1962. — Вип. 12. — С. 10-14.
 29. Погребняк И.И. О генезисе донной растительности лиманов северо-западного Причерноморья // Тр. Одеск. гос. ун-та им. И.И. Мечникова. Сер. геол.-геогр. – 1962. – Т. 152, Вып. 9. – С. 173-179.
 30. Потульницький П.М. Формування водної і прибережної рослинності в Кременчуцькому водоймищі протягом 1960 р. // Щорічн. УБТ. – 1962. - № 3. – С. 91-92. DJVU (17.21 KB)
 31. Алексеенко М.И. К характеристике типов лесной растительности Харьковской области // Природные ресурсы левобережной Украины и их использование. - 1961. - Вып. 2.
 32. Алексеенко М.И. Некоторые данные о процессах зарастания эродированных склонов, сложенных четвертичными породами // Труды Научно-исследовательского института биологии и биологического факультета Харьковского государственного университета им. А.М. Горького. – 1961. – Т. 30. Ботанические работы. – С. 43–45. DJVU (143.70 KB)
 33. Алексейченко М.И. К характеристике типов лесной растительности Харьковской области // Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование. - Харьков, Изд-во Харьков. ун-та, 1961.
 34. Балашов Л.С. Заплавні луки середньої течиї р. Снов // Укр. ботан. журн. — 1961. — 18, № 3. — С. 94–99.
 35. Барбарич А.І. До історії ботанічних досліджень на Українському Поліссі / А.І. Барбарич // Український ботанічний журнал. – 1961. – Т. 18, № 5. – С. 99-106.   Повний текст
 36. Бухало М.А. Флора і рослинність Гологір // Допов. та повідомл. Львів. ун-ту. – 1961. - Вип. 9.
 37. Гаврусевич А. Н. Типы равнинных дубовых лесов. – В кн. : Типы горных лесов, Ужгород, 1961. – с. 22-32.
 38. Евдущенко А.В. Высшая водно-болотная растительность малых рек северного Приазовья // Малые водоемы равнинных областей СССР и их использование. – М.-Л., 1961. – С. 350-354.
 39. Зеров Д.К., Артюшенко А.Т. История растительности Украины со вре- мени максимального оледенения по данным спорово-пыльцевого анализа // Четвертичный период. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – Вип. 13-15. – С. 300-322.
 40. Зеров К.К. Водная растительность Килийской дельты Дуная // Тр. ин-та гидробиол. АН УССР. – 1961. - № 36.- С. 37-49.
 41. Зеров К.К. Растительность придунайских лиманов // Тр. Ин-та гидробиол. АН УССР. – 1961. - № 36. – С. 210-221.
 42. Котова И. Н. Флора и растительность Керченского полуострова / И. Н. Котова // Тр. Никит. ботан. сада. – 1961. – Т. 35. – С. 64–168.
 43. Малиновський К.А. Геоботанічна характеристика південно-західної частини Чорногірського хребта // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1961. - 9 - С. 104-120.   Повний текст
 44. Мулярчук С.А. Низинные засоленные луга Черниговской области // // Український ботанічний журнал. – 1961. – Т. 18, № 4. – С. 88-98.   Повний текст
 45. Остапенко Б.Ф. Классификация типов леса Северной Буковины. – Труды Харьковского с.-х. ин-та, 1961. – Вып. 30. – С. 3-234.
 46. Остапенко Б.Ф. Типы буковых лесов Черновицкой области // Изв. высших учебных заведений, Лесной журнал. – 1961. – № 2.
 47. Пояркова Е.Н. К растительности гранитных обнажений по реке Кальмиус в Сталинской области // Учен. записки Харьковского гос. ун-та. - 1961. - №112. - С. 47-53.
 48. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси долини верхньої течії р. Дністра // Укр. ботан. журн. – 1961. – 18, № 6. – С. 32-39.   Повний текст
 49. Амелін І.С. Лучна рослинність деяких сіл Свалявського району, Закарпатської області // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.23-35.   Повний текст
 50. Артемчук И.В. Основные типы лугов долины р. Прут в границах западных областей Украинской ССР. В кн.: Черновицкий государственный университет. Научный ежегодник за 1958 год. – Черновцы, 1960. – С. 365–368. DJVU (127.64 KB)
 51. Артюшенко О.Т.До історії розвитку рослинності Лівобережного Лісостепу УРСР в пізньо- та післяльодовиковий часи // Укр. ботан. журн. – 1960. – 17, № 3.   Повний текст
 52. Афанасьєв Д.Я. Лучні угіддя Українського Полісся, їх поліпшення та раціональне використання // Географічний збірник. – 1960. – № 3. – С. 147–162. DJVU (303.09 KB)
 53. Білик Г.І. Історія вивчення галофільної рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1960. – 17, № 3. – С. 87-97.   Повний текст
 54. Бельгард А. Л. О дубовых лесах степной зоны Украины // Науч. зап. Воронеж. лесного ин-та. - 1960. - 20.
 55. Березовская Р.А. Галофильная растительность в Черновицкой области. В кн.: Черновицкий государственный университет. Научный ежегодник за 1958 год. – Черновцы, 1960. – С. 374–376. DJVU (79.13 KB)
 56. Горохова З.Н., Остапенко Б.Ф. Основные типы лесов Прут-Днестровского междуречья Черновицкой области. В кн.: Черновицкий государственный университет. Научный ежегодник за 1958 год. – Черновцы, 1960. – С. 368–371. DJVU (119.35 KB)
 57. Григора І.М. Ялинові ліси пониззя водозбору р. Стиру // Укр. ботан. журн. – 1960. – 17, № 6. – С. 68-75.   Повний текст
 58. Евдущенко А.В. Высшая водная растительность системы среднего течения Днепра на участке Кременчуг-Днепродзержинск // Вестн. Днепропетр. НИИ гидробиол. – 1960. – 12. – С. 79-91.
 59. Зеров К.К. Основні особливості формування рослинності Каховського водоймища за три роки його існування // Укр. ботан. журн. – 1960. - № 17, 1. – С. 3-10.   Повний текст
 60. Климентов Л. В. О растительности и ландшафтах нижнеднестровской поймы и ее плавней и происшедших в них сдвигах / Л. В. Климентов // Изв. Всес. геогр. об–ва. – 1960. – 92, № 3. – С. 235–250.
 61. Комендар В.І. Нові дані щодо класифікації та розвитку угруповань жерепняків (Mugeta) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1960. – 17, № 6. – С. 76-84.   Повний текст
 62. Комендар В.І., Фодор С.С. Вересово-сфагнове болото в Закарпатській області УРСР // Укр. ботан. журн. — 1960. — 17(3). — С. 79—81.   Повний текст
 63. Котов М.И., Чопик В.И. Основные черты флоры и растительности Украинских Карпат // Флора и фауна Карпат. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С.3 – 33.
 64. Погребняк А.И. К вопросу о влиянии использования лугов на динамику их растительного покрова. В кн.: Черновицкий государственный университет. Научный ежегодник за 1958 год. – Черновцы, 1960. – С. 384–386. DJVU (88.46 KB)
 65. Стойко С.М. Гірські діброви Карпат та їх відновлення // Лісове господарство Карпат. - К., 1960
 66. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Основные черты древесно-кустарниковой растительности долины реки Днестр в пределах Станиславской и Черновицкой областей. В кн.: Черновицкий государственный университет. Научный ежегодник за 1958 год. – Черновцы, 1960. – С. 376–379. DJVU (74.66 KB)
 67. Афанасьєв Д.Я. Болотисті та торф'янисті луки річки Прип'яті // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 3. – С. 46-56.   Повний текст
 68. Афанасьєв Д.Я. Заплавні луки Прип'яті // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 2.   Повний текст
 69. Білик Г.І., Панова Л.С. Рослинні комплекси заповідника Кам'яні Могили // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 6. – С. 40-48.   Повний текст
 70. Билык Г.И. К классификации галофильной растительности УкрССР // Бот. журн. АН УССР. – 1959. – Т. XI, № 4. – С. 231-246.   Повний текст
 71. Брадіс Є.М. Рослинність боліт Української РСР // Щорічник Українського ботанічного товариства. – 1959. – № 1. – С. 25–26. DJVU (8.83 KB)
 72. Гаврусевич А. Н. К вопросу о типах леса Львовской области // Науч. труды Львов. лесотех. ин-та. - 1959. - 4.
 73. Григора І.М. Материкові луки пониззя Стиру // Укр. ботан. журн. – 1959. – 16, № 5. – С. 87-95.   Повний текст
 74. Зеленчук Т.К. Деякі зміни лучної рослинності під впливом випасу // Наукові праці Львівського зооветеринарного інституту. – 1959. – Т. 10. – С. 451–459. DJVU (247.76 KB)
 75. Зеров К.К. Заростання Каховського водоймища за перші два роки його існування // Щорічник УБТ. – 1959. - № 1. – С. 43-44
 76. Малиновський К.А. Структурні і флористичні зв'язки деяких фітоценозів субальпійського пояса Українських Карпат і питання їх генезису // Наукові записки Науково-природознавчого музею АН УРСР. - Львів, 1959. - 7 - С.116-122.   Повний текст
 77. Морозова-­Водяницкая Н.В. Растительные ассоциации в Чёрном море // Тр. Севастоп. биол. ст. АН СССР. — 1959. — 11. — С. 3–28.
 78. Осичнюк В.В. Лісова рослинність Середнього Побужжя // Вісник Київського університету. – 1959. – № 2. – Серія біології. Вип. 2. Ботаніка. – С. 3–8. DJVU (186.61 KB)
 79. Христюк П.М. Начальные фазы зарастания Симферопольского водохранилища // Тр. Карадагск. биол. ст. АН УССР. – 1959. - Вып. 15. – С. 149-153.
 80. Афанасьев Д.Я. Деревно-чагарникова рослинність заплави поліського Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1958. – №1. – С. 48-60.   Повний текст
 81. Бельгард А. Л. О географическом и экологическом соответствии леса условиям местообитания / А. Л. Бельгард // Научн. докл. высш. шк. Сер. биол. – 1958. – № 2. – С. 24-34.
 82. Бухало М.О. Водяно-болотна рослинність озера Тур, Заболотівського району, Волинської області, та її використання // Біол. зб. ЛДУ. – 1958. – Вип. 8. – С. 109-121.
 83. Зеров К.К. Прибережна та водна рослинність пониззя Дніпра // Пониззя Дніпра, його біологічні та гідрологічні особливості. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 3-11.
 84. Зеров К.К. Прибережна та водна рослинність пониззя Дніпра // Тр. Ин-та гидробиол. АН УРСР. – 1958. - № 34. – С. 35-60.
 85. Козій Г.В., Стойко С.М. Матеріали до вивчення рослинності Свидовецьких гір // Укр. ботан. журн. – 1958. – 15, № 3. – С. 37-48.   Повний текст
 86. Лазаренко А.С., Малиновський К.А. Перші результати стаціонарного вивчення високогірної рослинності Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1958. - 6 - С. 87-106.   Повний текст
 87. Мулярчук С.О. Заплавні луки Чернігівського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1958. - 15, № 4, с. 49-60.   Повний текст
 88. Привалова Л.А. Растительный покров нагорий Бабугана и Чатырдага. Общее заключение по всему Крымскому нагорью // Тр. Никит. ботан. сада. – 1958. – 28. – С. 3-203.
 89. Рубцов Н.И. Краткий обзор типов растительности Крыма // Ботан. журн. — 1958. — 43, № 4. — С. 571—577.   Повний текст
 90. Амелін І.С. До питання про класифікацію рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 78-86.   Повний текст
 91. Білик Г. І. Рослинність заповідника «Михайлівська цілина» та її зміни під впливом господарської діяльності людини // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 26-39.   Повний текст
 92. Білик Г.І. Низинні засолені луки північної частини лівобережжя Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 2. – С. 3-12.   Повний текст
 93. Брадіс Є.М. Рослинність східної частини Малого Полісся та питання ботаніко-географічного районування західних областей УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 3-13.   Повний текст
 94. Зайченко Н.І. Заплавні луки Дніпра біля села Вишеньки, Бориспільського району, Київської області // Наукові записки Київського державного університету. – 1957. – Т. 16, вип. 1. Праці Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна № 25. – С. 131–136. DJVU (958.63 KB)
 95. Климентов Л. В. Изменение в характере растительности и ландшафте днестровской поймы, происшедшие за последние 150–200 лет в связи с процессом ее заиления и воздействия человека / Л. В. Климентов // Научная сессия, посвященная 100–летию со дня рождения Г. И. Танфильева. Тез. докл 29–31 марта 1957 г. – Одесса: Одес. ун–т, 1957. – С. 115–119.
 96. Комендар В.І, До питання про динаміку рослинних поясів у Східних Карпатах // // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 15-26.   Повний текст
 97. Мулярчук С.О. Суходільні та низинні луки Чepнігівського Поліссся // Укр.ботан.журн. - 1957, т. 14 №2. - с. 14-23.   Повний текст
 98. Поварніцин В.О. Принципи класифікації лісової рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 81-92.   Повний текст
 99. Рослинність засолених угідь лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Геоботан. зб. Ін-ту ботаніки АН УРСР. К., 1957
 100. Шевченко С.В. Типы горных лесов Горган // Науч. зап. Львов. лесотехн. ин-та. - 1957. - Вип. 3. - С. 197-216.
.