Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Шалыт М.С. Материалы к познанию растительности Нижнего Приднепровья // Изв. Крым. пед. ин-та. – 1939. – 8. – С. 12-46.
 2. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів лівобережжя середнього Дінця // Геоботанічний зб. — К.: Вид-во АН УРСР, 1938. — №2.- С. 58-75.
 3. Бельгард А. Л. До типології заплавних лісів Середнього Дніпра / А. Л. Бельгард, Т. Ф. Кириченко // Зб. робіт біол. фак-ту ДДУ, 1938. – Т. IX. – C. 129–141.
 4. Бельгард О.Л. Рослинність Покровських плавнів // Наук. зап. Дніпроп. ун-ту. - 1938. - 1. - Вип. 1. - С. 32-76.
 5. Гринь Ф.О. До питання про динаміку рослинності крейдяних відслонень // Геобот. зб. № 2. – К., 1938. – С. 89-110.
 6. Котов М.І. Рослинність Хомутовського степу Будьонівського району Донецької області // Збірник праць, присв. пам'яті акад. О.В. Фоміна. - К.: Вид-во АН УРСР, 1938. - С. 176-190.
 7. Сідельник Н. До рослинності урочища Крутий Пристін // Збірник робіт біологічного факультету Дніпропетровського державного університету. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1938. – Т. IX, вип. 2. – С. 147-157.
 8. Шалыт М.С. Растительность степей Аскании-Нова // Тр. Крым. пед. ин-та. – 1938. – 7. – С.45-129.
 9. АФАНАСЬЄВ Д.Я. (1937). Типи луків та лукові асоціації р. Десни. Геоботанічний збірник. К.: 27-37
 10. Білик Г.І. Рослинність засолених угідь лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Геоботанічний зб. — К.: Вид-во АН УРСР, 1937 — С. 24-31.
 11. Еліашевич О.А. Луки середнього Дніпра (Курилівської плавні) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. — Дніпропетровськ, 1937. -№ 2. — С. 57-72.
 12. Кожевников П. П. Eкологiчний нарис дубових лiсiв Лiвобережного Лiсостепу УРСР / П. П. Кожевников // Тр. iн-ту ботан. Харкiв. ун-ту. – 1937. – Т. 2. – С. 117-132.
 13. Котов М.І., Прянішніков О.В. Геоботанічний нарис острова Бірючого в Азовському морі // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. — 1937. — № 13-14. — С. 27-34.
 14. Левина Ф. Я. Болота Черниговской обл. / Ф. Я. Левина // Бот. журн. АН СССР. – 1937. – Т. 22, № 1. – С.13–19.   Повний текст
 15. Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту водн. госп.-ва. – 9. – 1937
 16. Пастушко Є.І. Рослинність засолених ґрунтів долин середнього Дніпра (Єлізаветівсько-Курилівський масив) //Зб. праць Дніпропетровського бот. саду. №2. — Дніпропетровськ, 1937. — С. 32-38.
 17. Афанасьєв Д. Я. Луки р. Десни / Д. Я. Афанасьєв // Вісті АН УРСР. – 1936. – № 4. – С.118–122.
 18. Еліашевич О. А. Луки середнього Дніпра / О. А. Еліашевич // Зб. наук. пр. Дніпропетр. бот. саду. – Д., 1936. – № 1. – С. 52–86.
 19. Косець М.І. Рослинність Козачо-Лагерської арени Нижньодніпров’я // Журн. Ін-ту ботан. АН УРСР. – 1936. – № 9. – С. 127-191.   Повний текст
 20. Левицька А.М. Геоботанічний нарис другої тераси Дніпра (Обухівський масив) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. — Дніпропетровськ, 1936. — № 1. — С. 35-47.
 21. Олексієнко М.І. Рослинність відслонень і кам'янистих степів Горлівського району в Донбасі // Учен. записки Харків. держ. ун-ту. - 1936. - №4. - С. 99-128.
 22. Клеопов Ю.Д. Про геоморфологічні мотивації розвитку рослинного вкриття УРСР // Журн. Ін-ту ботан. УАН. — 1935. — № 5. — С. 13—74.   Повний текст
 23. Клеопов Ю. Д. Рослинність Карлівського степового заповідника ВУАН // Вісн. Київ. ботан. саду. – 1934. – 17. – С.41-146.
 24. Клеопов Ю.Д. Геоботанічний ескіз лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Журн. біологіч. циклу ВУАН. — 1934. — №2. — С. 37-66.
 25. Клеопов Ю.Д. Рослинне вкриття південно-західної частини Донецького кряжу (кол. Сталінської округи)// Вісник Київ. ботан. саду. - 1933. - № 15. - С. 8-162.
 26. Котов М.И. Геоботанический очерк полуострова Тюбек в Сиваше // Ботан. журн. СССР. — 1933. — № 1-2. — С. 95-98.
 27. Котов М.И. Засоленные почвы и их растительность в Донецком бассейне // Природа. — 1933. — № 8-9. — С. 97-98.
 28. Лавренко Є.М., Дохман Г.І. Рослинність Старобільських степів // Журн. біоботан. циклу ВУАН. — 1933. — № 5/6. — С. 23–133.
 29. Малеев В.П. Растительность Южного Крыма. Тр. Никит. бот. сада, 1933, 25(1–2): 29–48.
 30. Котов М.И. Материалы к растительности долины р. Оскола // Журн. рус. ботан. о-ва. — 1931. — № 5-6. — С. 446-455.
 31. Лавренко Е. М., Зоз И. Г. 1931. Растительность Конских плавень реки Днепра («Великого луга») Запорожского округа // Материалы по проблеме Нижнего Днепра: Изыскания Нижнего Днепра. Кн. 2. Одесса. С. 79–142.
 32. Клеопов Ю.Д. До історії рослинного вкриття України / Ю.Д. Клеопов // Четвертинний період. – 1930. – Вип. 1-2. – С. 123-151.
 33. Котов М. Геоботанический очерк буковых лесов по р. Збруч // Журнал Русского ботанического общества. – 1930. – 15, № 1-2. – P. 139-148.
 34. Матковський І.В. Ліси і лісорослинні райони в зв'язку з питаннями меліорації та степових лісокультур // Зап. Одес. наук. при УАН т-ва. - 1930. - №4. - С. 29-53.
 35. Поплавская Г.И. К растительности Чатырдага // Журн. Рус. ботан. о-ва. – 1930. – 15, № 1/2. – С. 93-137.
 36. Шалит М.С. Великий Чапельський під та його рослинність року 1927–1928. Вісті Держ. Степового Заповідника “Чаплі” (к. Асканія- Нова), 1930а, VII: 165–199.
 37. Шалыт М.С. Геоботанический очерк Государственного Степного Заповедника Чапли (б. Аскания-Нова). Бюл. фітотехнічної станції, 1930б, І: 29–52.
 38. Вульф Е. В. Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросом о происхождении флоры Крыма / Е. В. Вульф // Зап. Крымск. об-ва естествоиспыт. – 1929. – № 11. – С. 15–110.
 39. Высоцкий Г. Н. О боровых типах Чугуево-Бабчанского лесничества вблизи Харькова на Северном Донце / Г.Н. Высоцкий // Очерки по фитоценологии. – М., 1929. – С. 7-15.
 40. Клепов Ю.Д. Про рослинність Сталінської округи (Короткий попередній начерк)// Матер. дослідження грунтів України. - 1929. - Вип. 4. - С. 56-62.
 41. Климентов Л. В. К изменениям в растительном составе Белого озера (по данным 1918– 1928 гг.) / Л. В. Климентов // Зап. Одес. об-ва естествоисп. –1929. – 14. – С. 87–91.
 42. Климентов Л.В. О растительности лиманов Кучурган и Бейкуш и их побережий// Вісн. Одес. коміс. краєзнавства при АН УРСР. - 1929. - №4/5. - С. 32-38.
 43. Шифферс-Рафалович Е. В. Растительность Керченского полуострова / Е. В. Шифферс-Рафалович // Крым. – 1929. – № 1. – С. 41–53.
 44. Іллічевський С.О. Рослинність околиць м. Полтави // Зап. Полтав. с.-г. політехнікуму. – Полтава, 1928. – 11. – С. 101-127.
 45. Котов М. Адвентивна рослинність на Україні // Вісн. природознавст. Природн. секц. Харк. наук. тов.-ва. – Харків, 1928. – С. 1-8.
 46. Лавренко Є., Зоз I. Рослиннiсть цiлини Михайлiвського кiнного заводу (кол. Капнiста) Сумської округи // Охорона пам’яток природи на Українi. – Харкiв, 1928. – С. 23-36.
 47. Лавренко Є., Порецький А. Рослинність Челбаського і Іванівського масивів та Кінбурнської коси Нижньодніпровських пісків // Мат-ли охорони природи на Україні. - 1928. - 1. - С. 127-177.
 48. Климентов Л. В. Заметка о плавах низовьев р. Днестра / Л. В. Климентов // Зап. Одес. об–ва естествоиспытателей. – 1927. – Вып. 43. – С. 65–66.
 49. Котов М.И. Ботанико-географический очерк растительности меловых обнажений по р. Осколу и его притокам // Журн. Рус. ботан. о-ва. — 1927. — Т. ХІІ. — № 1-2. — С. 173-182.
 50. Лавренко Є. М. Рослиннiсть України / Є. М. Лавренко // Вiсн. природознавства. – 1927 – №1/2. – С. 1-41.
 51. Левітіна Ф.Я., Шалит М.С. Про рослинність островів Чурюка та Чурю-Тюба на Сиваші Мелітопольської округи (колишній Дніпровський повіт Таврії) // Охорона пам'яток природи на Україні. — К., 1927. — С. 15-24.
 52. Климентов Л.В. К характеристике растительности Нижнеднепровских песков // Тр. Южной обл. мелиоративной организации. - Одесса, 1926. - Т. 6. - С. 65-87.
 53. Лавренко Є., Прянішніков О. Рослинність Нижньодніпровських (Олешківських) пісків та південного району, що з ними межує (по дослідженням 1925 р.) // Матеріали по дослідженню ґрунтів України. — Харків, 1926. — Т. І, вип. 3. — С. 44-58.
 54. Матюшенко В. П. Торфяные болота Украины и их использование / В. П. Матюшенко // Торфяное дело. – 1925, №3–4. – С. 12–18.
 55. Климентов Л. В. О растительности Белого озера и его ближайших окрестностей / Л. В.Климентов // Журн. н.–и. кафедр в Одессе. – 1924. – Т. I, № 10–11. – С. 107–116.
 56. Лавренко Е. Растительность озера Змиевского лимана Харьковской губернии // Природа и охота на Украине / Всеукр. союз охотников и рыболовов. — Харьков, 1924. — С. 76-92.
 57. Лавренко Е.М. Растительность озера Змиевского лимана Харьковской губернии // Природа и охота на Украине. – 1924. - №1/2. – С. 269-287.
.