Український геоботанічний сайт

Статті за 2011


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Kuzemko A. A. A role of altitude, latitude and longitude in the distribution of the meadow vegetation in the floodplains of the Northern Ukraine // Annali di botanica. Coenology and plant ecology — Vol. 1, 2011. — S. 73-80.   Повний текст
 2. Алëшкина У.М. Растительные сообщества зеленой зоны г. Киева. Том 1: Разнообразие типов растительных сообществ и вопросы их охраны. География и картография растительности. История и перспективы геоботаниче- ских исследований. В сб.: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспекти- вы. Материалы Всероссийской конференции (г. Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). Санкт-Петербург: 2011, с. 7–10.
 3. Багрікова Н.О. Про синтаксономію сегетальних угруповань Херсонської області // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 267-275.   Повний текст
 4. Багрикова Н. А. Изучение сегетальной растительности Украины с позиций эколого-флористического подхода: история, современное состояние, перспективы // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2011. – Вып. 5. – С. 11–20. PDF (417.35 KB)
 5. Байдіков Є.А. ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЗАПЛАВІ РІЧКИ ЮШАНЛИ В УМОВАХ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2011. – № 1. – С. 6-11. PDF (2.91 MB)
 6. Бирзниеце И., Русиня С., Куземко А., Рашомавичиус В. Союзы Arrhenatherion elatioris и Festucion pratensis в Восточной Европе: география и синтаксономия. В сб.: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: Материалы Всероссийской конференции (Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). Санкт-Петербург, 2011, с. 32–34.
 7. Борисова О.В., Чорна Г.А. Матеріали до флори та синтаксономії харових водоростей України // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 1. - С. 105-112.   Повний текст
 8. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 205-208   Повний текст
 9. Бредіхіна Ю.Л. Загальна характеристика синантропної рослинності Мелітопольського регіону / Ю.Л. Бредіхіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15 – С. 31-34.
 10. Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П. ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 356-370.   Повний текст
 11. Винокуров Д.С. Ключові території Інгульського регіонального екокоридору: характеристика, зв’язки, оптимізація // Чорноморськ. бот. ж. – 2011. – Т. 7, №4. – С. 329-346.   Повний текст
 12. Винокуров Д.С. Синтаксономія вищої водної рослинності долини р. Інгул // Чорноморськ. бот. ж. - 2011. - Т.7, №1. - С. 26-40.   Повний текст
 13. Винокуров Д.С. Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгомонова. Сер. №20. Біологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - №3. – С. 60-66.
 14. ГАМУЛЯ Ю.Г., ЗВЯГИНЦЕВА К.А., ЛАЗАРЕВА З.Е. БОРЫ ГОРОДА ХАРЬКОВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 1. – C. 30-37.   Повний текст
 15. Голуб В.Б. Гречушкина Н.А, Сорокин А.Н, Николайчук Л.Ф. Растительные сообщества класса Onosmato polyphyllae-Ptilostemonetea Korzenevskyi 1990 на территории Черноморского побережья Кавказа и Крымского полуострова. Растительность России, 2011, 17–18: 3–16.
 16. Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження // Наукові записки. - 2011. - Том 119, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 40-45. PDF (328.36 KB)
 17. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 4. - С. 491-506.   Повний текст
 18. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.   Повний текст
 19. Данилюк К.М., Борсукевич Л.М. Новий локалітет Рedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceae Vent.) на території України // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 805-808.   Повний текст
 20. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 205-214.   Повний текст
 21. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. V. К ласс Lemnetea R. Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955. - Рстит. России. - 2011. - №17-18. - С. 33-44. PDF (1.39 MB)
 22. Жуков С.П. Диференціація екологічних ніш видів та формування фітоценозів на техногенно порушених землях / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2011. — Вип. 11. — С. 36-41. PDF (244.77 KB)
 23. Карпенко Ю.О. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ЛІСОВИХ ЦЕНОЗІВ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇХ СТІЙКІCТЬ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2011, № 2 (47). - С. 98-101. PDF (136.73 KB)
 24. КОЗАК М.І. ПОВІТРЯНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (КЛАС PHARGMITО-MAGNOCARICETEA, ПОРЯДОК MAGNOCARICETALIA) // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 1 (46). - С. 12-18. PDF (10.14 MB)
 25. Коломійчук В.П., Щербаков Д.В., Малаков П.В. КОВИЛОВІ СТЕПИ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №1. - С. 24-29. PDF (292.43 KB)
 26. Конограй В. А. Аналіз флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй, В. В. Расевич, В. В. Осипенко // Укр. ботан. журн. – 2011. – №4. – С. 509–517.   Повний текст
 27. Куземко А. А. Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток / А. А. Куземко // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2011. - Т. 119. - С. 59-69. PDF (377.72 KB)
 28. Куземко А.А. Концепція асоціації в сучасній фітосоціології // Чорноморський ботанічний журнал. - 2011. - Т. 7, №3. - С. 215-229.   Повний текст
 29. Куземко А.А. Лучно-степова рослинність Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та її зміни унаслідок антропопресії // Інтродукція рослин. — 2011, №2. — С.19-30.   Повний текст
 30. Куземко А.А. Степова та лучна рослинність долини річки Гірський Тікич // Вісник Донецького Національного Університету, Сер. А: Природничі науки, 2011. — № 1. — С. 141-150   Повний текст
 31. Куземко А.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України // Укр. ботан. журн. — 2011. — Т.68, №2 — С. 216-226.   Повний текст
 32. Куземко А.А., Сидорук Т.М., Діденко І.П., Швець Т.А., Бойко І.В. Спонтанна флора Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2011. — Вип. 7. — С. 25-36.   Повний текст
 33. Кузярін О.Т. Прируслова деревно-чагарникова рослинність басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 109-118.   Повний текст
 34. Кузярін О.Т. РОСЛИННІСТЬ КЛАСУ ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET R. TX. 1943 БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ (УКРАЇНСЬКА ЧАСТИНА) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Т. 2(9), № 1. - 2011. - 183-206. PDF (520.74 KB)
 35. Лісова Н.О. ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 3 (48). - С. 23-26. PDF (548.80 KB)
 36. Назаренко Н.М., Куземко А.А. Синтаксони рослинності листяних лісів північного Степу України // Наукові доповіді НУБіП. — 2011. — 2 (24).   Повний текст
 37. Намлієва Л.М. Солончакова рослинність Північно-Західного Приазов'я: закономірності розподілу // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №2. - С. 58-63. PDF (193.90 KB)
 38. Онищенко В.А, Шумська Н.В. Лісова рослинність Галицького НПП // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 427-438.   Повний текст
 39. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. ТЕРЕМКИ (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 1. – C. 56-75.   Повний текст
 40. Парпан В.І., Неспляк О.С. КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ПОПИЛОВІДВАЛІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 82-87.   Повний текст
 41. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ: РІВЕНЬ КЛАСІВ РОСЛИННОСТІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 80-83.   Повний текст
 42. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: КЛАС QUERCO-FAGETEA BR.-BL ET VLIEG. 1937 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 30-33.   Повний текст
 43. скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 16-19.   Повний текст
 44. Сорока М.І, ОБ'ЄКТИ ОХОРОНИ МЕРЕЖІ NATURA 2000 НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 13-17.   Повний текст
 45. Сорока М.І. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ГІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ РОСЛИННОСТІ НА РОЗТОЧЧІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 71-74.   Повний текст
 46. Тертишний А. П. Основні типи рослинності північної частини Лівобережного Лісостепу України (Північний лівобережний геоботанічний округ) // Наукові доповіді НУБіП. - 2011. - 24 (2).   Повний текст
 47. Ткаченко  В.С. Синфітоіндикаційна характеристика ділянки “Північна” новоасканійського степу та основні тенденції її екотопічних змін у ХХ та на початку ХХІ ст. Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”, 2011, 13: 22–40.
 48. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Надєіна О.В., Ходосовцева Ю.А., 2011: Лишайникові та мохові угруповання нижньодніпровських арен: синтаксономія та індикація дефляційних процесів. Чорноморськ. бот. ж.,Т.7, № 1: 44-66.   Повний текст
 49. Чорна Г.А., Куземко А.А. Історія вивчення рослинного покриву Вінниччини Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2011. — Вип. 7. — С. 143-152.   Повний текст
.