Український геоботанічний сайт

Статті за 2005


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1882  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Commarmot B. Structures of virgin and managed beech forests in Uholka (Ukraine) and Sihlwald (Switzerland): a comparative study / B. Commarmot, H. Bachofen, Y. Bundziak, A. Buergi et al. // Forest Snow and Landscape Research. – 2005. – Vol. 79. – Pp. 45-56.
 2. Андрієнко Т. Л., Чорней І. І., Онищенко В. А., Буджак В. В. Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 4. – С. 589-596.   Повний текст
 3. Багрикова Н.А. Синтаксономия сорной растительности пропашных культур Крыма // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 47-58.   Повний текст
 4. Балашов Л.С., Соломаха В.А. Класифікація екосистем заплавних лук України // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 108-114. PDF (134.85 KB)
 5. Бойко П.М. Флора і рослинність запроектованого ландшафтного заказника «Миловська балка» (Херсонська область) / П.М. Бойко // Вісник Луганського національного педагогічного університету. Біологічні науки. – 2005. – №3 (83). – С. 10-18.
 6. Борсукевич Л.М., Надрага М.Д. Рослинність боліт полонини Драгобрат Свидовецького масиву // Фальцфейнівські читання. – Херсон: Терра. 2005. – Т. 1. – С. 77-79.
 7. Воронцов Д.П. Грабові ліси національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2005, вип. 32. – С. 87-95. PDF (161.34 KB)
 8. Гайова Ю. Ю. Еколого-ценотичні особливості лісів Черкасько-Чигиринського геоботанічного району // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 1. – С. 29-39.   Повний текст
 9. Гайова Ю.Ю. Еколого-ценотичний профіль ПНП «Черкаський бір» / Ю.Ю. Гайова // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Вип.260. – С.47-61.
 10. Гайова Ю.Ю. Трав’яниста рослинність Черкасько-Чигиринського геоботанічного району / Ю.Ю. Гайова // Актуальні проблеми ботаніки та екології. – 2005. – Вип. 1.– С. 119-124.
 11. Гапон С. В. Еколого-ценотична характеристика мохоподібних епіфітних та епіксильних бріоугруповань Полтавщини / С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (43). – Полтава, 2005. – С. 28–34.
 12. Гончаренко І.В. Екологічна диференціація ценофлор класу Molinio-Arrhenatheretea на рівні союзів // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка: Екологія і раціональне природокористування. – 2005. – Т. 1. – С. 64-86. PDF (763.97 KB)
 13. Гончаренко И.В. Моделирование потенциальных ценофлор // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2005. – Т. 1. – С. 304-311. PDF (275.62 KB)
 14. Дідух Я.П. Теоретичні підходи до створення класифікації екосистем / Я.П. Дідух // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 3-14. PDF (213.86 KB)
 15. Дідух Я.П., Куземко А.А. Класифікація екосистем Галицько-Слобожанської екомережі // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С., вип.23. — С.38-61. PDF (329.07 KB)
 16. Дидур О.А. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛЬШАНИКОВ ЮГО - ВОСТОКА УКРАИНЫ ( НА ПРИМЕРЕ ОЛЬCОВ ПРИСАМАРЬЯ ДНЕПРОВСКОГО ) // Екологія та ноосферологія . 2005. Т . 16, No 1-2. - С. 105-110.   Повний текст
 17. Дубина Д. В., Дзюба Т. П. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 2. – С. 255-269.   Повний текст
 18. Дубина Д.В. Сучасний стан та основні завдання гідроботаніки в Україні // Чорноморський ботанічний журнал – том 1, № 1 (2005). - С. 19-38.   Повний текст
 19. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття Азово-Чорноморського екокоридору // Збірник наукових праць “Фальцфейнівські читання”. – 2005. – С. 181-187.
 20. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синантропна флора угруповань інтразональної рослинності Північного Причорномор’я // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 33-46.   Повний текст
 21. Епихин Д.В. Геоинформационное обеспечение картирования растительного покрова урбанизированных территорий и управления им (на примере г. Симферополя) // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2005. – Т. 18 (57). - № 1. – С.25-32.
 22. Жуков С.П. Моделирование сообществ на начальных стадиях сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 71-74. PDF (272.71 KB)
 23. Коніщук В.В. Класифікація екосистем Черемського природного заповідника з використанням картографічного методу / В.В. Конiщук // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 61 -76. PDF (396.23 KB)
 24. Коротченко І.А., Токарюк А.І. Еколого-ценотичні та флористичні особливості степів Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т. 11., № 2. – С. 3-9. PDF (1.36 MB)
 25. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А., Марченко В. С. Сукцесійні зміни донної рослинності скельних субстратів акваторії Карадазького природного заповідника НАН України (Крим, Чорне море) // Наукові записки. - 2005. - Том 43, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 83-89.
 26. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А. Итоги 35-летнего изучения макрофитобентоса Карадагского природного заповідника НАН Украины // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка, серія “Біологія”, спеціальний випуск „Гідроекологія”. - 2005 р. - №4 (27). – С.123 – 125.
 27. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Многолетние изменения в сообществах макрофитобентоса района Карадага (Черное море) // Морський екологічний журнал. - 2005 р. - окремий випуск 1. – С. 48 – 60.
 28. Кузнецова О.В. Еколого-фітоценотична харак- теристика газонних угруповань Дніпропе- тровська. Міжвуз. збірн. наук. праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. 9 (34): 59–65.
 29. Кузярін О.Т. Синтаксономія рудеральної рослинності заплавних екосистем басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 29-52.   Повний текст
 30. Лісінчук А.М. Рослинність природних деревостанів Pinus sylvestris L. у заповідних зонах Кременецького горбогір'я / А.М. Ліснічук // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 228-232. PDF (203.08 KB)
 31. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність (порядок Fagetalia sylvaticae) околиць м. Мукачева (Закарпатська обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. —Вип. 260. — С. 159—176. PDF (1.88 MB)
 32. Панченко С.М. Інвазійна спроможність північноамериканського виду Conyza canadensis (L.) Cronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №4. – С. 548-557.   Повний текст
 33. Панченко С.М., Мосякін С.Л. Axiris amaranthoides L. (Chenopodiaceae Vent) – новий адвентивний вид флори України // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т.62, №2. – С.213-217.   Повний текст
 34. Панченко С.М., Онищенко В.А. Широколистяні ліси Наддеснянської вододільної рівнини з точки зору флористичної класифікації // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2005, № 3 (83). – С. 69-85
 35. Панченко С.М., Чорноус О.П. Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum complanatum s.l. у НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №5. – С. 698-706.   Повний текст
 36. Пацура І.М., Петрова Л.М. РІДКІСНЕ УГРУПОВАННЯ З УЧАСТЮ БУЗКУ УГОРСЬКОГО НА ЛЬВІВЩИНІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.1. – С. 58-61.   Повний текст
 37. Полішко О.Д. Синтаксономія рослинності ділянки борової тераси Дніпра (Чигиринське лісництво Черкаської області). Актуальні проблеми ботаніки та екології, 2005, 1: 163–176.
 38. Сорока М. І. Діагностування лісових фітоценозів Українського Розточчя методом Браун-Бланке / Сорока М.І. // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.- техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 71-75.   Повний текст
 39. Стойко С.М., Шеляг-Сосонко Р.Ю. Раритетний фітоценофонд України та концепція національної Зеленої книги // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 5. – С. 611-623.   Повний текст
 40. Ткаченко В.С. ОСОБЛИВОСТІ САМОРОЗВИТКУ ЛУЧНОГО СТЕПУ “МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА” НА РІЗНОРЕЖИМНИХ ДІЛЯНКАХ ОХОРОНИ // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 7. – С. 18-31. PDF (2.62 MB)
 41. Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Біологія, 2005, 260: 148–167.
 42. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Карадагу. В сб.: III Крымская конференция: Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: материалы. Ч. 1. География, заповедное дело, лесоведение. Симферополь: КРА “Экология и мир”, 2005, с. 280–285.
 43. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Правобережного Лісостепу України // Актуальні проблеми ботаніки та екології // Зб. наук. праць. – Вип.1. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. –С. 171-183.
 44. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценотична характеристика та охорона угруповань Syringa josikaea Jacq (Oleaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62. № 4. – С. 484-495.   Повний текст
 45. Хом'як І.В., Дідух Я.П. Територіальний розподіл лісових екосистем словечансько-овруцького кряжу// Укр. фітоцен. зб. – Київ, 2005. – Сер. A, Вип. 1 (23). – С. 92-107. PDF (454.39 KB)
 46. Чорна Г.А. Роль шквальних ландшафтів національного природного парку «Гомільшанські ліси» в збереженні фіто різноманіття // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. — Вип. 260. — С. 267-273. PDF (829.10 KB)
 47. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Molinio-Arrhenatheretea / О. В. Чоха // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2005. - № 2. - С. 256-266.
 48. Якубенко Б.Є., Григора І.М. Еколого-ценотична характеристика балкових степів Черкащини //Аграрна наука і освіта. – 2005. – 6, № 1 – 2. – С. 14 – 23.
 49. Якушенко Д.М. Класифікація екосистем Житомирського Полісся // Український фітоценологічний збірник. - К., 2005. - Серія С. Вип. 1(23). - С. 15-35. PDF (225.67 KB)
.